Öryggisreglur / Safety Rules | Zasady bezpieczeństwa

Kynnið ykkur öryggiskort af svæðinu. Þekkja skal flóttaleiðir og afmörkuð svæði. 
Familiarize yourself with the safety map of the area. Identify escape routes and marked areas.| Zapoznaj się z mapą bezpieczeństwa obszaru. Zidentyfikuj drogi ewakuacyjne i oznaczone obszary.

Aka skal einungis á merktum vegum/svæðum. Ekki fara í aðstæður þar sem möguleiki er að festa farartæki. 
Drive only on designated roads/areas. Avoid situations where the possibility of vehicle entrapment exists.|
Kieruj się tylko wyznaczonymi drogami/obszarami. Unikaj sytuacji, w których istnieje możliwość uwięzienia pojazdu.

Hámarkshraði innanbæjar er 30 km/klst. 
The maximum speed limit within the city is 30 km/h. | Maksymalna prędkość w obrębie miasta to 30 km/h

Ferðist um einungis í farartæki.
Travel only in vehicles. | Poruszaj się tylko środkami transportu.

Leggja bifreið sem næst húsi og þannig að götur séu ávallt greiðar og bifreiðum snúið í flóttaátt. 
Park the car close to the house in a way that the streets are always clear, and have the cars facing in the direction of escape. | Parkuj pojazdy tak, aby ulice zawsze były przejezdne i obróć je w kierunku ewakuacji.

Ekki er heimilt að fara um lóðir, nema til að komast stystu leið inn í íbúðarhús. Jarðvegur er ekki öruggur.
Walking around yards is prohibited, except along the shortest way to enter the house. The soil is not safe. | Nie chodź po obszarach poza oznaczonymi ścieżkami z wyjątkiem najkrótszej drogi prowadzącej do wejścia do domu. Gleba nie jest bezpieczna.

Öryggisvitund, þekkja til hvaða hættur geta komið upp á svæðinu. 
Maintain safety awareness; be aware of potential hazards in the area.| Utrzymuj świadomość o bezpieczeństwie; bądź świadomy potencjalnych zagrożeń na obszarze.

Tilkynna skal um hættu/sprungu sem ekki eru afmarkaðar, hringja í 1-1-2 eða láta öryggisteymi vita. 
Report unmarked hazards/cracks; call 1-1-2 or inform the safety team. | Zgłoś nieoznaczone zagrożenia lub wycieki; zadzwoń pod numer alarmowy 1-1-2 lub poinformuj zespół ds. bezpieczeństwa obecny na miejscu.

Tilkynna skal ef tæki eru biluð til neyðarlínu í 1-1-2 eða láta öryggisteymi vita. 
Report equipment malfunctions to the emergency line at 1-1-2 or inform the safety team | Zgłoś awarie sprzętu na numer alarmowy 1-1-2 lub poinformuj zespół ds. bezpieczeństwa obecny na miejscu.

Halda skal dagskrá, flýta fyrir tæmingu, passa upp á pökkun og frágang til flutnings. 
Follow the schedule, expedite evacuation, pay attention to packing, and ensure timely departure for transportation. | Postępuj zgodnie z harmonogramem, przyspiesz ewakuację, zwróć uwagę na pakowanie i upewnij się, że będziesz o odpowiedniej godzinie gotowy do transportu.