Ennþá merki um að kvikugangur sé að myndast á svæðinu milli Fagradalsfjalls og Keilis

//English below//
//Tekst w języku polskim poniżej// 

Vísindaráð almannavarna fundaði á fjarfundi í dag til að ræða jarðskjálftahrinuna á Reykjanesskaga. Fundinn sátu fulltrúar frá Veðurstofu Íslands, Háskóla Íslands, Umhverfisstofnun, Isavia-ANS, HS-Orku og ÍSOR.

Á fundinum var farið yfir mælingar og gögn sem hafa borist síðasta sólarhringinn. Mat vísindamanna er að nýjustu gögn gefi ekki vísbendingar um að gos sé yfirvofandi á næstu klukkustundum. Jarðskjálftamælingar sýna að virknin er ennþá mikil á svæðinu, þó dregið hafi úr henni eftir óróapúlsinn sem mældist í gær. Skjálftavirknin hefur verið að færast örlítið í suðvestur, en ennþá er megin virknin á þeim slóðum sem hún hefur verið að undanförnu.

Einnig var farið yfir nýjar InSAR gervihnattamyndir sem bárust í dag. Þær myndir spanna tímabilið frá 25. febrúar til 3. mars (kl.18:59) og sýna ennþá merki um að kvikugangur sé að myndast á svæðinu milli Fagradalsfjalls og Keilis. Það styðja einnig GPS mælingar, sem sýna áfram nokkuð stöðuga hreyfingu, sem þó virðist hafa hægt á sér miðað við síðustu daga. GPS mælingarnar, ásamt InSAR gögnum, sýna því að ekki varð veruleg aukning í kvikurhreyfingum samfara jarðskjálftavirkninni 3. mars. Sérfræðingar munu túlka frekar aflögunargögn til að átta sig á hversu miklar breytingar hafa átt sér stað og hvað þær þýða um framvindu mála.

Niðurstaða vísindaráðs er sú að nýjustu mælingar og gögn sýni að þau merki sem komu fram í gær um að veruleg hætta væri á gos gæti hafist á næstu klukkustundum hafi dofnað mjög.  Jarðskjálftavirkni og aflögun heldur eigi að síður áfram.  Því hefur þessi atburðarás ekki áhrif á þær sviðsmyndir sem unnið hefur verið eftir, að gera verði ráð fyrir að gos geti brotist út ásamt líklegustu staðsetningu og mögulegu umfangi goss. 

Gera verður ráð fyrir að framvinda á Reykjanesskaga muni verða kaflaskipt næstu daga og aftur geta komið skyndilegir púlsar með þéttum smáskjálftum (óróapúlsar), sambærilegir þeim sem mældust í gær. Dæmi um slíka kaflaskipta virkni, þar sem kvika kemst á hreyfingu og framkallar púlsa með tíðum smáskjálftum, eru Kröflueldar 1975-1984.  Þar einkenndist virknin af talsverðri skjálftavirkni og kvikuhreyfingum samfara púlsum með smáskjálftavirkni.  Í sumum tilfellum urðu eldgos, í öðrum ekki.

Það er mat vísindaráðs að nauðsynlegt sé að taka óróapúlsa, sambærilegum þeim sem varð í gær, alvarlega og reikna með þeim möguleika að gos kunni að vera yfirvofandi þegar þeir mælast.

Vísindaráð mun hittast aftur á morgun til að ræða nýjustu gögn og mælingar.

——–

English

Still signs of a magma path forming in the area between Fagradalsfjall and Keilir

The Civil Protection and Emergency Management‘s Science Board held a meeting online today to discuss the earthquake swarm in Reykjanes Peninsula. Representatives from the Icelandic Met Office, the University of Iceland, the Environment Agency of Iceland, Isavia-ANS, HS-Orka and ÍSOR.

Measuring and data received in the last 24 hours was reviewed at the meeting. Scientists‘ assessment is that the latest data does not indicate an imminent eruption in the next few hours. Earthquake measuring shows that the activity is still strong in the area, although it has decreased after the volcanic unrest measured yesterday. The earthquake activity has been moving slightly southwest, but the main activity is still in the area where it has been as of late.

New InSAR satellite images received today were also reviewed. These images cover the period from February 25 to March 3 (6:59pm) and still show signs of a magma path forming in the area between

 Fagradalsfjall and Keilir. GPS measuring which continues to show a rather consistent movement, that seems however to have slowed down with view of the past few days, as well as InSAR data, also supports this.  The GPS measuring, as well as InSAR data therefore show that there was not a considerable increase in magma movements along with the earthquake activity on March 3. Specialists will further interpret deformation data to understand how much change has taken place and what they mean regarding further developments.

The Science Board‘s conclusion is that the latest measuring and data shows that the signs which surfaced yesterday of a considerable risk of an eruption possibly commencing in the next few hours had greatly diminished. Earthquake activity and deformation continues, nevertheless. This chain of events does therefore not affect the scenarios which the work has been based on, which is that an eruption must be assumed as well as the likeliest location and the possible extent of an eruption.

It must be assumed that developments in Reykjanes Peninsula will be chapter-divided in the next few days and sudden volcanic unrest may occur with frequent small quakes (volcanic unrest), comparable to those measured yesterday. An example of such chapter-divided activity, where magma starts to move and produce unrest with frequent small quakes is the Krafla Fires 1975-1984. The activity there was characterized by considerable earthquake activity and magma movements along with volcanic unrest with small quake activity. In some cases there was an eruption, in others not.

It is the Science Board‘s assessment that it is necessary to take volcanic unrest comparable to that which took place yesterday seriously and assume the possibility of an imminent eruption such measuring is obtained.  

The Science Board will meet again tomorrow to discuss the latest data and measuring.

Photograph obtained from the Icelandic Met Office‘s website.


Polski

W dalszym ciągu istnieją oznaki zbierania się magmy na obszarze między Fagradalsfjall oraz Keilir

Rada Naukowa ds. Ochrony Ludności spotkała się dziś na telekonferencji, aby omówić trzęsienie ziemi na półwyspie Reykjanes. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego, Uniwersytetu Islandzkiego, Agencji Środowiska, Isavia-ANS, HS-Orka i ÍSOR.

Na spotkaniu omówiono pomiary i dane otrzymane w ciągu ostatnich 24 godzin. Według oceny naukowców najnowsze dane nie wskazują na nieuchronność erupcji w ciągu najbliższych kilku godzin. Pomiary trzęsień ziemi pokazują, że aktywność na tym obszarze jest nadal wysoka, chociaż zmniejszyła się impulsywność magmy, jaka została zarejestrowana wczoraj. Aktywność sejsmiczna przesunęła się nieznacznie na południowy zachód, ale główna aktywność nadal występuje na obszarach, na których występowała ostatnio.

Przeanalizowano również otrzymane dziś nowe obrazy satelitarne InSAR. Obrazy te obejmują okres od 25 lutego do 3 marca (18:59) i nadal wykazują oznaki formowania się magmy na obszarze między Fagradalsfjall i Keilir. Monitoring GPS nadal wykazuje dość stabilną aktywność, chociaż wydaje się, że zmniejszyła się ona w porównaniu do ostatnich kilku dni. Pomiary GPS wraz z danymi InSAR pokazują, że nie było znaczącego wzrostu ruchów magmy wraz z aktywnością trzęsienia ziemi w dniu 3 marca. Eksperci będą dalej interpretować dane dotyczące zmian jakie zaszły, aby zrozumieć, jaki może mieć to wpływ na rozwoju wydarzeń.

Konkluzja Rady Naukowej jest taka, że ​​najnowsze pomiary i dane pokazują, że aktywność jaka pojawiła się wczoraj, wskazująca na znaczące ryzyko erupcji, mogące zacząć się w ciągu najbliższych kilku godzin, znacznie przygasła. Niemniej jednak aktywność trzęsienia ziemi i deformacje trwają w dalszym ciągu. Te wydarzenia nie zmieniają opracowanych scenariuszy, które zakładają że erupcja może się pojawić oraz że może pojawić się na tej najbardziej prawdopodobnej lokalizacji i z tym możliwym zasięgiem erupcji.

Należy założyć, że wydarzenia na półwyspie Reykjanes zostaną podzielone na sekcje w ciągu najbliższych kilku dni i że nagłe impulsy z częstymi, małymi trzęsieniami ziemi (impulsy aktywności magmy), podobne do tych zmierzonych wczoraj, mogą się powtórzyć. Przykładami takiej przerywanej aktywności, w której magma porusza się i wytwarza impulsy z częstymi małymi trzęsieniami ziemi, są erupcje wulkanu Krafla z lat 1975-1984. Tam aktywność charakteryzowała się znaczną aktywnością sejsmiczną i ruchami magmowymi, którym towarzyszyły impulsy o małej aktywności sejsmicznej. W niektórych przypadkach doszło do erupcji, w innych nie.

Rada Naukowa jest zdania, że ​​impulsy aktywności magmy podobne do tych, które miały miejsce wczoraj, należy potraktować poważnie i wziąć pod uwagę taką możliwość, że jak można z pomiarów wywnioskować, że erupcje mogą się pojawić.

Rada naukowa spotka się jutro ponownie, aby omówić najnowsze dane i pomiary.

Zdjęcie pochodzi ze strony Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego

Mynd tekin af vef Veðurstofu Íslands