Heimild til notkunar flutningabíla.

[EnglishPolski]

Laugardaginn 25. nóvember verða heimildir íbúa í Grindavík rýmkaðar til flutninga á munum sínum. Íbúum er áfram heimilt að fara inn í Grindavík til að sækja verðmæti og huga að eigum sínum frá kl. 9:00 – 16:00 en þá eiga allir að yfirgefa bæinn. Daglega fer fram mat á því hvort svigrúm verði til að halda óbreyttu fyrirkomulagi. Allar aðgerðir Almannavarna eru miðaðar út frá öryggi og hagsmunum ykkar íbúa Grindavíkur og til að auðvelda að koma ykkur fyrir á sem bestan hátt á nýjum stað, þótt tímabundið sé.

Áfram ríkir hættustig Almannavarna en líkur á fyrirvaralausu eldgosi eru taldar minni en áður var og svigrúm til þess að bregðast við eldgosi, eru taldar rýmri en áður. Öryggi ykkar er haft í fyrirrúmi og því gæti þurft að rýma bæinn með mjög stuttum fyrirvara.

Breytingarnar sem taka í gildi frá og með laugardeginum 25. nóvember felast í því að nú er hægt að fá heimild fyrir flutningabíla til að flytja eigur og þurfið þið Grindvíkingar að sækja um það inni á  Island.is. Aðgerðastjórn mun úthluta ykkur ákveðnum tíma til að fara inn með stóra bíla, og raða því eftir hverfum og götum eins og best er talið. Áfram er ykkur að sjálfsögðu heimilt að nota bíla þar sem einungis þarf almenn ökuréttindi, bílar sem eru allt að 3,5 tonn að heildarþyngd. Áfram er einnig heimilt að notast við kerrur.

Þau ykkar sem þurfið á aðstoð að halda við að nálgast og flytja eigur ykkar munið geta sent inn beiðni eða í gegnum þjónustugáttina á island.is í byrjun næstu viku. Í boði er að fá bæði flutningabíla og mannskap til flutninga. Ef þú þarft að nýta þér þessa þjónustu þarft þú, eða fulltrúi þinn að vera við pökkun og flutninga.

Tilhögun verður áfram eftirfarandi hætti:

  • Íbúar í Grindavík beðnir um að skrá sig á www.island.is og fá þar heimild til þess að fara inn. Heimildin mun berast fljótt. Einnig ef óskað er eftir að fara inn með flutningabíl, beiðni þess efnis mun vera sett inn á síðuna síðar í dag föstudag.
  • Þau ykkar sem nú þegar hafa fengið staðfesta skráningu á beiðni til að fara inn í húseign þurfið ekki að sækja um aftur.
  • Grindavík er lokuð fyrir öllum öðrum en íbúum bæjarins og þeim sem aðstoða íbúa.
  • Grindavíkurvegur er lokaður, en hægt er að aka Nesveg og Suðurstrandarveg.
  • Mælst er til þess að þið komið á eigin bílum, hámark 1 bíll á hvert heimili. Ekki er æskilegt að börn séu tekin með sökum aðstæðna á staðnum.
  • Áfram eru gámabílar, gámar eða gámaflutningatæki ekki heimilaðir.
  • Athugaðu að hvorki er virkt frárennsli né rennandi vatn þannig að ekki hægt að nota salerni í húsum í Grindavík.  Komið hefur verið fyrir salernum við grunnskólana tvo.  
  • Taktu með þér vatn og önnur matföng fyrir daginn því ekki er hægt að nálgast slíkt í bænum.
  • Hafðu í huga að hús gætu verið ótrygg. Hægt er að hafa samband við viðbragðsaðila á staðnum.
  • Mikilvægt er að hvert og eitt heimili skrái hjá sér þau verðmæti sem tekin eru úr húsunum og hafi samband við sitt tryggingafélags vegna þess.
  • Eigendur húsa eru hvattir til þess að athuga með hvort hiti sé á húsum sínum. Ef svo er ekki má leita ráðlegginga hjá HS Veitum.
  • Iðnaðarmenn og íbúar verða að störfum í húsum þar sem hitaveita er ekki í lagi.
  • Íbúar eru hvattir til þess að ganga um og frá húsum sínum með þeim hætti, að komið geti til rýminga með stuttum fyrirvara.
  • Á meðan þú ert í Grindavík er afar mikilvægt að þú fylgir tilmælum viðbragðsaðila á öllum stundum ef/þegar þau verða gefin.
  • Athygli er vakin á að á sama tíma og íbúar fá aðgang er unnið að öðrum verkefnum í bænum.
  • Engar hömlur eru að aðgengi fjölmiðla, en þeir þurfa að fara um Suðurstrandarveg eða Nesveg.

Komi til rýmingar vegna hættuástands munu viðbragðsaðilar þeyta sírenum og ljósmerkjum á ökutækjum og þýðir það tafarlaus rýming á svæðinu samkvæmt rýmingaráætlun. Rýmingarleiðir úr bænum eru eftir Suðurstrandavegi eða Nesvegi.


Í undirbúningi er að senda út könnun til íbúa um stöðu flutninga á verðmætum og eignum af svæðinu svo betri yfirsýn fáist yfir stöðuna og mögulega flutningaþörf seinna meir.

Allar aðgerðir miðast við að Almannavarnakerfið sé í viðbragðsstöðu ef staðan breytist.

Moving vans allowed from Saturday

On Saturday, November 25, residents of Grindavík will be given increased access to relocate their belongings. Residents are still permitted to enter Grindavík to retrieve valuables and check their belongings between the hours of 9:00 – 16:00 after which everyone has to leave the area. Daily assessments are made to determine whether to maintain unchanged access. All the actions of the Civil Defense are prioritised based on the safety and interests of you, the residents of Grindavík, and to make the transition to a settlement in a new place as painless as possible, even if it is only temporary.

Grindavik remains at danger level, however the probability of an unexpected volcanic eruption is considered lower than before, and the scope for reacting to a volcanic eruption is considered larger than before. Your safety remains a priority however, thus the town may have to be evacuated at very short notice.

The changes that will take effect from Saturday, November 25th include the possibility for permits for trucks or larger vehicles to transport belongings, and residents of Grindavík have to apply for it on Island.is. The Operations Committee will allocate a specific time for you to enter with large vehicles and permits will be arranged by neighbourhoods and streets as appropriate. Of course, residents are still permitted to use personal vehicles where only a general driving license is required, including cars with a total weight of up to 3.5 tons. From now on, it is also permitted to use trailers.


Residents who need help accessing and moving belongings will be able to submit a request through the service portal on island.is from the beginning of next week. It will be possible to get both transport vehicles and personnel for transport. If you need to use this service, you, or your representative, must be present during packing and transportation.

Arrangements will continue as follows:

  • Residents of Grindavík are asked to register at www.island.is and get permission to enter. Permits will be issued quickly. Further if you want to enter with a truck, a request form for that will be posted on the site later today Friday.
  • Residents who have already received a confirmed registration of a request to enter a residence do not need to apply again.
  • Grindavík is closed to all other than residents of the town and those who help the residents.
  • Grindavíkurvegur is closed, however Nesvegur and Suðurstrandarvegur are open for residential traffic.
  • It is recommended that residents bring their own cars, maximum 1 car per household. It is still not recommended that children accompany residents due to local conditions.
  • Container trucks, containers or container transport vehicles are still not allowed.
  • Keep in mind that there is no active drainage or running water, so you cannot use toilets in houses in Grindavík. Toilets have been installed at the two elementary schools.
  • Bring water and other food with you for the day as you cannot get these in the town.
  • Keep in mind that houses may be unsafe. You can contact the local response team.
  • House owners are encouraged to check if the central heating is operational in their houses. If this is not the case, advice can be sought from HS Veitur.
  • Professionals and residents will be working on houses where central heating is not operational.
  • Residents are encouraged to approach, work in and close up their residences houses in such a way that supports short notice evacuation.
  • While in Grindavík, it is extremely important that residents follow the recommendations of the responders at all times if/when they are given.
  • Please note that at the same time that residents get access, work is being conducted on other projects in the town.

There are no restrictions on media access, but they have to go through Suðurstrandarveg or Nesveg.

In the event of an evacuation due to an emergency situation, the responders will sound sirens and flashers on vehicles, and this means an immediate evacuation of the area according to an evacuation plan. Evacuation routes from the town are along Suðurstrandavegur or Nesvegur.

Preparations are underway to send out a survey to residents about the status of transportation of valuables and property from the area so that a better overview of the situation and possible further transportation needs.

All activities take into account that the Civil Defense system is on standby should the situation change.

Pozwolenie na korzystanie z samochodów transportowych

W sobotę, 25 listopada, mieszkańcy Grindavík będą mieli większą możliwość przeniesienia swoich rzeczy. Mieszkańcy nadal mogą wjeżdżać do Grindavíku, aby odzyskać cenne przedmioty i sprawdzić sytuację w swoich domach w godzinach od 9:00 do 16:00, po czym wszyscy muszą opuścić miasto.

Codziennie dokonywana jest ocena sytuacji, będąca podstawą decyzji czy należy utrzymać niezmieniony dostęp do miasta. Wszystkie działania Obrony Cywilnej są traktowane priorytetowo w oparciu o bezpieczeństwo i interesy mieszkańców Grindavíku, a także jak najbardziej ułatwić proces osiedlania się w nowym miejscu, nawet jeśli jest to tylko rozwiązanie tymczasowe.
Stopień zagrożenia pozostaje na obszarze wciąż na poziomie niebezpiecznym, jednak prawdopodobieństwo nieoczekiwanej erupcji wulkanu jest uważane za niższe niż wcześniej, a możliwości reagowania na erupcję wulkanu jest uważany za większy niż wcześniej.
Bezpieczeństwo pozostaje jednak priorytetem, dlatego miasto może zostać ewakuowane w bardzo krótkim czasie w każdym momencie.
Zmiany, które zaczną obowiązywać od soboty, 25 listopada, obejmują możliwość uzyskania zezwoleń dla ciężarówek lub większych pojazdów na transport dobytku. Mieszkańcy Grindavík muszą ubiegać się o pozwolenie na Island.is. Komitet Operacyjny wyznacza konkretny termin i godzinę na wjazd dużymi pojazdami oraz odpowiednio według dzielnic i ulic. Oczywiście mieszkańcy nadal mogą korzystać z pojazdów osobowych, do prowadzenia których wymagane jest jedynie ogólne prawo jazdy, w tym samochodów o masie całkowitej do 3,5 tony. Dozwolone jest również korzystanie z przyczep.
Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy w dostępie i przenoszeniu rzeczy, będą mogli złożyć wniosek za pośrednictwem portalu usługowego na island.is od początku przyszłego tygodnia. Możliwe będzie uzyskanie zarówno pojazdów transportowych, jak i personelu do transportu. Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi, ty lub osoba przez ciebie wyznaczona musicie być obecni podczas pakowania i transportu.


Ustalenia będą kontynuowane w następujący sposób:

  • Mieszkańcy Grindavík proszeni są o zarejestrowanie się na stronie www.island.is i uzyskanie pozwolenia na wjazd. Zezwolenia będą wydawane szybko. Ponadto, jeśli chcesz wjechać ciężarówką, formularz wniosku zostanie opublikowany na stronie jeszcze dziś w piątek.
  • Mieszkańcy, którzy otrzymali już potwierdzoną rejestrację wniosku o wjazd, nie muszą składać wniosku ponownie.
  • Grindavík jest zamknięty dla wszystkich innych niż mieszkańcy miasta i osoby pomagające mieszkańcom.
  • Droga Grindavíkurvegur jest zamknięta, jednak Nesvegur i Suðurstrandarvegur są otwarte dla ruchu mieszkalnego.
  • Zaleca się, aby mieszkańcy korzystali z własnych samochodów, maksymalnie 1 samochód na gospodarstwo domowe. Nadal nie zaleca się, aby dzieci towarzyszyły mieszkańcom ze względu na lokalne warunki.
  • Ciężarówki kontenerowe, kontenery lub pojazdy do transportu kontenerów są nadal niedozwolone.
  • Należy pamiętać, że nie działa kanalizacja ani nie ma bieżącej wody, więc nie można korzystać z toalet w domach w Grindavíku. Zainstalowano toalety przy dwóch szkołach podstawowych.
  • Należy zabrać ze sobą wodę i inne produkty żywnościowe na cały dzień, ponieważ nie można ich kupić w mieście.
  • Należy pamiętać, że domy mogą być niebezpieczne. W razie konieczności można skontaktować się z lokalnym zespołem reagowania.
  • Zachęcamy właścicieli domów do sprawdzenia, czy w ich domach działa centralne ogrzewanie. Jeśli nie działa, można zwrócić się o poradę do HS Veitur.
  • Specjaliści i mieszkańcy będą pracować w domach, w których centralne ogrzewanie nie działa.
  • Zachęcamy mieszkańców tego, aby wchodząc do domów mieli na uwadze sposób szybkiej ewakuacji, jeżeli taka sytuacja wystąpi.
  • Podczas pobytu w Grindavíku niezwykle ważne jest, aby mieszkańcy stosowali się do zaleceń służb ratowniczych przez cały czas, jeśli/ lub wtedy kiedy zostaną one wydane.
  • Należy pamiętać, że w tym samym czasie, gdy mieszkańcy uzyskują dostęp, prowadzone są prace nad innymi projektami w mieście.
  • Nie ma ograniczeń w dostępie mediów, ale muszą wjechać do miasta przez Suðurstrandarvegur lub Nesvegur.


W przypadku ewakuacji z powodu sytuacji awaryjnej, służby ratunkowe włączą syreny i migacze w pojazdach, co oznacza natychmiastową ewakuację obszaru zgodnie z planem ewakuacji. Drogi ewakuacyjne z miasta przebiegają wzdłuż Suðurstrandavegur lub Nesvegur.

Trwają przygotowania do wysłania ankiety do mieszkańców mającej ocenić statusu transportu kosztowności i mienia z tego obszaru, aby uzyskać lepszy przegląd sytuacji i ewentualnych dalszych potrzeb transportowych.

Wszystkie działania uwzględniają fakt, że system Obrony Cywilnej jest w gotowości na wypadek zmiany sytuacji.