Rýming í Grindavík – Neyðarstig Almannavarna

English below // Tekst w języku polskim poniżej 

Núna á 11 tímanum upplýsti Veðurstofa Íslands Almannavarnir um að ekki væri hægt að útiloka að kvikugangurinn sem er að myndast gæti náð til Grindavíkur.
Vegna þessa hefur Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tekið ákvörðun, í samráði við Almannavarnir að rýma Grindavíkurbæ og Almannavarnir hafa samhliða lýst yfir neyðarstigi.
Nýjustu gögn Veðurstofunnar sýna talsverða færslu og stóran kvikugang sem er að myndast og gæti opnast, og legið þá frá suð vestri til norð austurs. Ákvörðun þessi er tekin með öryggi íbúa í huga. Mikilvægt er að allir sýni stillingu, því við höfum ágætan tíma til að bregðast við.

Athugið að íbúum er SKYLT að rýma hús sín og yfirgefa bæinn. Þetta er ekki neyðarrýming. Það er beiðni okkar til íbúa Grindavíkur að yfirgefa bæinn án óðagots. Það er ekki bráð hætta yfirvofandi, rýmingin er fyrst og fremst fyrirbyggjandi með öryggi allra Grindvíkinga í fyrirrúmi.
Allar leiðir eru nú lokaðar til Grindavíkur, nema fyrir neyðartilfelli og þarf fólk að gefa sig fram á lokunarpóstum. Er það gert til að liðka fyrir umferð frá Grindavík.
Er um að ræða Suðurstrandaveg og Nesveg. Grindavíkurvegur er enn lokaður. Akið varlega, það er dimmt, og margir verða á ferðinni. Förum okkur að engu óðslega.

Samkvæmt rýmingaráætlun Grindavíkur er nauðsynlegt að:
• Allir fjölskyldumeðlimir séu með það sem þarf, m.a. Lyf og aðrar nauðsynjar. Einnig er gott að taka eigin kodda og sæng, sérstaklega ef þið áætlið að gista í fjöldahjálparstöð
• Neyðarlínan sendir SMS, kemur frá 112, ekki er öruggt að SMS berist öllum.
• Lokið gluggum, aftengið rafmagnstæki og gangið tryggilega frá heimilinu
• Setjið miða á áberandi stað í glugga eða hurð sem snýr út að götu sem sýnir að húsið sé rýmt
• Hugið að nágrönnum ykkar og samstarfsfólki ef hægt er
• Akið varlega, innanbæjar og eftir að komið er út úr bænum
• Takið upp gangandi fólk ef þarf og rými er í bílnum
• Hlustið á útvarp og fylgist með fjölmiðlum
Söfnunarmiðstöð innan Grindavíkur er í íþróttamiðstöðinni ef fólk þarf aðstoð út úr bænum, þar er ekki skráning. Því er ekki nauðsynlegt að koma við á söfnunarmiðstöð ef ekki er þörf á aðstoð við rýmingu.
Einnig er hægt að hafa samband við 112 til að fá aðstoð.
Ef ekki er símasamband, setjið hvíta veifu á hurð eða glugga ef ykkur vantar aðstoð.
Skráning verður í fjöldahjálparstöðvum í Kórnum, Vallaskóla á Selfossi og í íþróttamiðstöðinni á Sunnubraut í Reykjanesbæ. Þau sem vilja fara beint til vina og ættingja geta hringt í 1717 til að skrá sig. Þau sem hafa nú þegar farið út úr bænum en hafa ekki skráð sig þurfa að hafa samband við 1717 og skrá sig. (Uppfært 12. nóvember kl 18:00, fjöldahjálparstöðinni á Selfossi hefur verið lokað, allir sem þangað leituðu eru komnir annað)

Við minnum á hjálparsíma Rauða krossins, 1717, þangað er hægt að hringja til að fá upplýsingar.

Við viljum ítreka að íbúum er SKYLT að rýma hús sín og yfirgefa bæinn. En við viljum líka ítreka að þetta er ekki neyðarrýming, það er nægur tími til að undirbúa sig, ganga frá og keyra út úr bænum í rólegheitum.

Við minnum aftur á að fjöldahjálparstöðvar eru í Vallaskóla á Selfossi, Íþróttahúsinu við Sunnubraut í Reykjanesbæ og í Kórnum í Kópavogi.

Vegna rýminganna hefur verið ákveðið að fara á neyðarstig Almannavarna.

Það er ljóst að við erum að fást við atburði sem við Íslendingar höfum ekki upplifað áður, allavega ekki síðan gaus í Vestmannaeyjum. Við tókumst á við það saman, við tökumst á við þetta saman og látum ekki hugfallast.


At 11 o’clock this evening, the Icelandic Met Office informed the Civil Protection Agency that it cannot be ruled out that the magma tunnel that is currently forming could reach Grindavík.

Because of this, the Suðurnes Police Commissioner has decided, in consultation with the Civil Protection Agency, to evacuate the town of Grindavík, and the Civil Protection Agency has simultaneously declared an Emergency Phase.

The latest data from the Met Office show considerable displacement and a large magma tunnel that is forming and may open, which would then run from south-west to north-east. This decision is made with the safety of the residents in mind. It’s important that everyone remain calm, because we have a good amount of time to react.

Please note that residents MUST evacuate their homes and leave the town. This is not an emergency evacuation. We ask the residents of Grindavík to leave the town without panic. There is no immediate danger imminent, the evacuation is primarily preventive with the safety of all Grindavík residents as the principal aim.

All routes to Grindavík are now closed, except for emergencies, and people must report to closure posts. This is done to facilitate traffic from Grindavík. 
This refers to Suðurstrandavegur and Nesvegur. Grindavíkurvegur is still closed.  Drive carefully, it’s dark, and many people will be on the road. Let’s remain calm.

According to Grindavík’s evacuation plan, the following is necessary:

·         That all family members have what they need, i.e. medicines and other necessities. It’s also a good idea to bring your own pillow and duvet, especially if you plan to spend the night in a mass aid station 

·         The National Emergency Line will send an SMS, it comes from 112, it is not certain that the SMS will reach everyone.

·         Close windows, unplug electrical appliances and secure the home

·         Put a sign in a prominent place in a window or door facing the street showing that the house is vacated

·         Check in with your neighbors and co-workers, if possible

·         Drive carefully, in town and after leaving town

·         Pick up pedestrians if necessary and there is room in the car

·         Listen to the radio and keep up with information from the media

There is a collection center within Grindavík, in the sports center, if people need help getting out of town, there is no registration needed there. Therefore, it is not necessary to stop by the collection center if evacuation assistance is not required.

You can also contact 112 for assistance.

If there is no phone connection, put a white flag on the door or window if you need help.

Registration will be at mass aid stations in Kórinn, Vallaskóli in Selfoss and in the Sports Center on Sunnubraut in Reykjanesbær. Those who want to go directly to friends and relatives can call 1717 to register. Those who have already left town but have not registered, must contact 1717 and register.

We’d like to remind you of the Red Cross helpline, 1717, you can call there for information.

We want to reiterate that residents MUST evacuate their homes and leave the town. But we also want to reiterate that this is not an emergency evacuation, there is plenty of time to prepare, secure things and drive out of town calmly.

We remind you again that mass care center are in Vallaskóli in Selfoss, the Sports Center at Sunnubraut in Reykjanesbær and at Kórinn in Kópavogur. (Update nov 12. at 18:00, the mass care center in Selfoss is now closed since all that sought shelter there have found other lodgings.)

Due to the evacuations, it has been decided to declare the Civil Protection Emergency Phase.

It is clear that we are dealing with events that we Icelanders have not experienced before, at least not since the eruption in Vestmannaeyjar. We faced that together, we will face this together and we will not lose heart.Teraz o koło godziny 23:00 Islandzkie Biuro Meteorologiczne poinformowało Obronę Cywilną, że nie można wykluczyć, że powstający tunel magmowy może dotrzeć do Grindavík.

W związku z tym Komendant Policji w Suðurnesja podjął decyzję, w porozumieniu z Almannavarnir, o ewakuacji Grindavíkurbær, a Almannavarnir ogłosiło jednocześnie stan wyjątkowy.

Najnowsze dane Instytutu Meteorologicznego wskazują na znaczne przemieszczenie się lawy i duży tunel magmowy, który się tworzy i może ulec otwarciu a  następnie ruszyć z południowego zachodu na północny wschód. Decyzja ta została podjęta mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców. Ważne jest, aby wszyscy się dostosowali, ponieważ jeszcze mamy wystarczająco czasu na reagowanie.


Należy pamiętać, że mieszkańcy MUSZĄ ewakuować swoje domy i opuścić miasto. To nie jest ewakuacja awaryjna. Naszą prośbą do mieszkańców Grindavíku jest spokojne opuszczenie miasta. Nie ma bezpośredniego zagrożenia, ewakuacja ma przede wszystkim charakter zapobiegawczy, a przede wszystkim chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Grindvíku.

Wszystkie drogi do Grindavíku są teraz zamknięte, wyłącznie dla wyjątkowych sytuacji, osoby proszone są o zgłaszanie się do punktów. Ma to na celu, aby ułatwić ruchu z Grindavíku.
Czyli drogi Suðurstrandaveg i Nesveg. Droga Grindavíkurvegur jest nadal zamknięta. Prosimy o zachowanie ostrożnej jazdy, jest ciemno i wiele osób będzie na drodze. Żeby odbyło się bezproblemowo.

 
Zgodnie z planem ewakuacji Grindavík, konieczne jest:

· Wszyscy członkowie rodziny mają to, co potrzebne, m.in. leki i inne potrzebne rzeczy. Dobrym pomysłem jest także zabranie ze sobą własnej poduszki i koca, zwłaszcza jeśli planuje się spędzić noc w punkcie pomocy.

· Linia alarmowa wysyła SMS-a, pochodzi z numeru 112, nie ma pewności, że SMS dotrze do wszystkich.

· Zamknij okna, odłącz urządzenia elektryczne i bezpiecznie wyjdź z domu

· Umieść w widocznym miejscu w oknie lub drzwiach wychodzących na ulicę informację, że dom jest pusty

· Jeśli to możliwe, zajmij się swoimi sąsiadami i współpracownikami

· Jedź ostrożnie, w mieście i po wyjeździe z miasta

· W razie potrzeby zabierz pieszych, jeśli jest miejsce w samochodzie

· Słuchaj radia i śledź media

W Grindavíku znajduje się punkt zbiórki, mieszczący się w centrum sportowym. Jeśli osoby potrzebują pomocy spoza miasta. Tam nie ma rejestracji. Dlatego nie jest konieczne odwiedzanie punktu zbiórki, jeśli pomoc w ewakuacji nie jest wymagana.

Można także, aby uzyskać pomoc, zadzwonić pod numer 112.


Jeśli nie ma połączenia telefonicznego a potrzebujesz pomocy, należy umieścić białą flagę lub szmatkę na drzwiach lub oknie.


Zapisy będą odbywać się w centrach pomocy zbiorowej w Kórin, Vallaskóli w Selfoss oraz w centrum sportowym na Sunnubraut w Reykjanesbær. Osoby chcące skontaktować się bezpośrednio z przyjaciółmi i rodziną mogą zarejestrować się pod numerem 1717. Ci, którzy już opuścili miasto, ale się nie zarejestrowali, muszą zadzwonić pod numer 1717 i zarejestrować się


Przypominamy infolinię Czerwonego Krzyża 1717, można tam dzwonić w celu uzyskania informacji.


Pragniemy jeszcze raz powtórzyć, że mieszkańcy MUSZĄ ewakuować swoje domy i opuścić miastoAle chcemy też jeszcze raz podkreślić, że nie jest to ewakuacja awaryjna, jest mnóstwo czasu na przygotowanie, dokończenie i spokojny wyjazd z miasta.


Przypominamy jeszcze raz, że punkty pomocy zbiorowej znajdują się w Vallaskóli w Selfoss, w Centrum Sportowym w Sunnubraut w Reykjanesbær oraz w Kórn w Kópavogur.

W związku z ewakuacją zdecydowano o podniesienia zagrożenia do poziomu alarmowego Obrony Cywilnej.

Oczywiste jest, że mamy do czynienia z wydarzeniami, których my, Islandczycy, nie doświadczyliśmy wcześniej, a przynajmniej nie od czasu erupcji w Vestmannaeyjar. Stawiliśmy temu czoła razem, stawiamy czoła temu razem i nie poddamy się”.