Varað við dvöl nálægt gosstöðvunum – fólk virði fyrir sér gosstöðvarnir frá hæðum í kringum Geldingadali.

English below
Tekst w języku angielskim poniżej  

Vísindaráð almannavarna varar við dvöl nálægt gosstöðvunum – mælir með því að fólk virði fyrir sér gosstöðvarnir frá hæðum í kringum Geldingadali.

Vísindaráð almannavarna fundaði á fjarfundi í dag til að ræða eldgosið í Geldingadölum. Fundinn sátu sérfræðingar frá Veðurstofu Íslands, Háskóla Íslands, ÍSOR, KAUST háskóla, Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Landmælingum Íslands og Orkuveitu Reykjavíkur auk fulltrúa frá Embætti landlæknis, Isavia-ANS og HS-Orku. Á fundinum var farið yfir úrvinnslu á nýjustu mælingum og gögnum sem vísindamenn á Veðurstofunni, Háskóla Íslands og ÍSOR hafa unnið að. 

Eldgos hófst í gærkvöldi á hrygg sem liggur í Geldingadölum.  Umfang gossins er lítið og hefur virkni verið nokkuð stöðug í dag. Lítið er um kvikustróka upp úr sprungunni og rennur hraun úr gígum niður í dalina. Bráðabyrgðarniðurstöður benda til þess að gossprungan hafi verið um 200 m löng í upphafi, hraunið um 10-15 m þykkt þar sem það er þykkast og heildar rúmmál þess orðið um 0.4 M m3. Eins og staðan er núna er gosið afmarkað við mjög lítið svæði ofan í dalverpi og er afar ólíklegt að hraunflæði komi til með að valda tjóni. Engin gosaska mælist frá eldstöðvunum og ekki er búist við mikill gosmengun í þéttbýli af völdum gossins.

Vísindaráð varar við eftirfarandi hættum í nálægð við gosstöðvar:

Það er mikilvægt að hafa í huga að næsta nágrenni gosstöðva er hættulegt svæði og geta aðstæður breyst hratt. Vísindaráð varar fólk við að dvelja nálægt gosstöðvunum við núverandi aðstæður. Helstu hættur í næsta nágrenni þeirra eru: 

 • Nýjar sprungur geta opnast í næsta nágrenni eldstöðvanna með engum fyrirvara. 
 • Glóandi hraun getur fallið úr hraunjaðrinum og hröð og skyndileg framhlaup orðið þar sem nýjar hrauntungur brjótast fram úr hraunjaðrinum með miklum hraða sem erfitt að forðast á hlaupum.  
 • Gígarnir eru nú orðnir margra metra háir og geta verið óstöðugir, þeir geta brotnað og mikill og skyndilegur hraunstraumur úr þeim tekið nýja stefnu. 
 • Sprengingar geta orðið þar sem hraun rennur yfir vatnsmettaðan jarðveg og þeytt hrauni til allra átta. 
 • Hraunið rennur í lokaða dæld og geta lífshættulegar gastegundir safnast saman í dældum sem getur verið banvænt. Hættan eykst þegar vindur minnkar. 

Neðangreindar sviðsmyndir eru í gildi:

 • Það dregur smám saman úr eldgosinu í Geldingadal og því líkur á næstu dögum eða vikum 
 • Nýjar gossprungur opnast á núverandi gosstað eða á kvikuganginum í næsta nágrenni Fagradalsfjalls 
 • Minni líkur eru á stærri skjálftum í nágrenni Fagradalsfjalls vegna kvikuflæðis 
 • Skjálfti verður að stærð 6.5 sem á sér upptök í Brennisteinsfjöllum 

English

Warning against staying near the eruption sites – people should view the eruption sites from the hills around Geldingadalur.

The Civil Protection and Emergency Management’s Science Board warns against staying near the eruption sites – recommends that people view the eruption sites from hills around Geldingadalur.

The Civil Protection and Emergency Management’s Science Boardheld an internet meeting today to discuss the eruption in Geldingadalir. The meeting was attended by specialists from the Icelandic Met Office, the University of Iceland, ÍSOR, KAUST University, the Environment Agency of Iceland, the Icelandic Institute of Natural History, the National Land Survey of Iceland and Reykjavik Energy as well as representatives from the Directorate of Health, Isavia-ANS and HS-Orka. Processing of the latest measuring and data, which scientists at the Icelandic Met Office, the University of Iceland and ÍSOR have worked on, was reviewed.

A volcanic eruption commenced last night on a ridge which lies in Geldingardalir. The extent of the eruption is small and the activity has been rather stable today. There is not much of eruption columns from the crack and the lava flows from craters down into the valleys. Temporary results indicate that the eruption crack had originally been about 200 m long, the lava about 10-15 m thick where it is thickest and its total cubic measure has reached about 0.4 M m3. With view of the current situation the eruption is confined to a very small area down in a dell and it is highly unlikely that a lava flow will cause damage. No volcanic ash is detected from the eruption sites and a strong gas pollution due to the eruption is not expected in populated areas.   

The Science Board warns against the following risks in the vicinity of the eruption sites:

It is important to keep in mind that the vicinity of the eruption sites is a dangerous area and conditions can change quickly. The Science Board warns people about staying near the eruption sites during current conditions. The main risks in their vicinity is: 

 • New cracks may open up in the vicinity of the eruption sites without warning. 
 • Glowing lava may fall from the edge of the lava and a rapid and sudden onrush could occur where new lava tongues break through the edge of the lava which is difficult to avoid by running.  
 • The craters have now become several meters tall and may be unstable, they can break and a strong and sudden lava flow from them can take a new direction. 
 • Explosions may occur where lava flows over water-logged soil and hurl lava in all directions. 
 • The lava flows into a closed dell and life-threatening gas types may accumulate in dells, which can be fatal. The danger escalates when the wind decreases. 

The scenarios below are in effect:

 • The volcanic eruption in Geldingadalur will slowly diminish and it will cease in the coming days or weeks
 • New eruption cracks open up at the current eruption site or in the magma path in the vicinity of Fagradalsfjall 
 • Stronger quakes are less likely in the vicinity of Fagradalsfjall due to magma flow
 • An earthquake of 6.5 in magnitude will occur, originating in Brennisteinsfjöll

________

Polski

Ostrzeżenie przed przebywaniem w pobliżu miejsc erupcji – zaleca się podziwianie miejsca erupcji ze wzgórz wokół Geldingadalur.

Rada Naukowa Urzędu Ochrony Ludności ostrzega przed przebywaniem w pobliżu miejsc erupcji – zaleca się obserwację miejsc erupcji ze wzgórz otaczających Geldingadalur.

Rada Naukowa Urzędu Ochrony Ludności spotkała się dziś na telekonferencji, aby omówić erupcję w Geldingadalur. W spotkaniu wzięli udział eksperci z Islandzkiego Biura Meteorologicznego, Uniwersytetu Islandzkiego, instytutu badawczego ÍSOR, Uniwersytetu KAUST, Agencji Środowiska, Islandzkiego Instytutu Historii Naturalnej, Krajowego Urzędu Geodezji Islandii i przedsiębiorstwa energetycznego Orkuveita Reykjavíkur, a także przedstawiciele Urzędu Lekarza Krajowego, spółki obsługującej port lotniczy Isavia-ANS i przedsiębiorstwa energetycznego HS-Orka. Podczas spotkania dokonano przeglądu najnowszych pomiarów i danych, nad którymi pracowali naukowcy z Biura Meteorologicznego, Uniwersytetu Islandzkiego i ÍSOR.

Erupcja rozpoczęła się zeszłej nocy na grzbiecie leżącym w Geldingadalur. Zakres erupcji jest niewielki, a aktywność jest dziś dość stabilna. Ze szczeliny wypływa kilka strumieni magmy, a lawa spływa z kraterów w dół do dolin. Wstępne wyniki wskazują, że szczelina po erupcji miała początkowo około 200 m długości, lawa około 10-15 m miąższości w najgrubszym miejscu, a jej całkowita objętość wyniosła około 0,4 mln m3. W obecnej sytuacji erupcja jest ograniczona do bardzo małego obszaru w dolinie i jest bardzo mało prawdopodobne, aby przepływ lawy spowodował szkody. Nie wykryto popiołu wulkanicznego z wulkanów i nie oczekuje się większego zanieczyszczenia spowodowanego erupcją na obszarach miejskich.

Rada Naukowa ostrzega przed następującymi zagrożeniami w pobliżu miejsc erupcji:

Należy pamiętać, że bezpośrednie sąsiedztwo miejsca erupcji jest obszarem niebezpiecznym i warunki mogą się szybko zmieniać. Rada Naukowa ostrzega ludzi przed przebywaniem w pobliżu miejsc erupcji w obecnych okolicznościach. Główne zagrożenia w ich bezpośrednim sąsiedztwie to:

 • Nowe szczeliny mogą otwierać się w bezpośrednim sąsiedztwie wulkanów bez uprzedzenia.
 • Żarząca się lawa może oderwać się od krawędzi lawowego wypływu i może nastąpić jej nagły i szybki spływ w postaci wybuchających z dużą prędkością nowych jęzorów lawy, których trudno jest uniknąć podczas biegu.
 • Kratery osiągają teraz wiele metrów wysokości i mogą być niestabilne, mogą pęknąć, a duży i nagły wypływ lawy z nich może przyjąć nowy kierunek.
 • Eksplozje, które mogą wystąpić, gdy lawa przepływa przez podmokłą glebę mogą wyrzucać lawę we wszystkich kierunkach.
 • Lawa może wpadać do zamkniętych zagłębień, w których mogą gromadzić się zagrażające życiu gazy, co może być śmiertelne w skutkach. Ryzyko wzrasta, gdy wiatr słabnie.

Obowiązują następujące scenariusze:

 • Erupcja w Geldingadalur stopniowo maleje i jest to stan prawdopodobny dla najbliższych kilku dni lub tygodni.
 • Nowe szczeliny wulkaniczne otwierają się w obecnym miejscu erupcji lub w tunelu magmowym w bezpośrednim sąsiedztwie Fagradalsfjall.
 • Większe trzęsienia ziemi w pobliżu Fagradalsfjall są mniej prawdopodobne z powodu przepływu magmy.
 • Trzęsienie ziemi o sile 6,5, pochodzące z Gór Brennisteinsfjöll.