Vísbendingar að kvikugangurinn liggi suður af Fagradalsfjalli.

//English below//
//Tekst w języku polskim poniżej//

Vísindaráð almannavarna fundaði á fjarfundi í dag til að ræða jarðskjálftahrinuna á Reykjanesskaga. Fundinn sátu sérfræðingar frá Veðurstofu Íslands, Háskóla Íslands, ÍSOR, KAUST háskóla, Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Landmælingum Íslands og Orkuveitu Reykjavíkur auk fulltrúa frá Embætti landlæknis, Isavia-ANS og HS-Orku.

Á fundinum var farið yfir mælingar og gögn sem hafa borist síðasta sólarhringinn.

Helstu niðurstöður fundarins:

 • Skjálftavirkni nær nú upp af dalnum Nátthaga suður af Fagradalsfjalli, sem gefur vísbendingar um að þar liggi syðsti endi kvikugangsins.
 • Kvikugangurinn heldur áfram að stækka, en nokkur óvissa er um hversu hratt kvikuflæðið er. Síðustu daga hafa gögn bent til þess að kvikugangurinn hafi verið að færast í átt að suðurströndinni, en nýjustu mælingar benda ekki til að gangurinn hafi færst að ráði síðasta sólarhringinn.
 • Farið var yfir mögulega gasmengun ef kemur til goss. Þar væri t.d. um að ræða brennisteinsdíoxíð (SO2). Umhverfisstofnun fór yfir þau mælitæki sem komið hefur verið fyrir til að fylgjast með mögulegri gasmengun.
 • Ef horft er til gossögunnar og jarðfræðirannsókna á svæðinu er ólíklegt að gossprunga sem opnast suður af Fagradalsfjalli nái til sjávar. Eins og staðan er núna er því ólíklegt að það gjósi neðansjávar með tilheyrandi öskugosi.
 • Líkt og áður hefur komið fram í tilkynningum vísindaráðs, að meðan kvikugangurinn heldur áfram að stækka, þá þarf að gera ráð fyrir því að gosið geti á svæðinu. Eftir því sem núverandi ástand varir lengur aukast líkur á gosi.

Nánar um niðurstöðu fundarins:

Skjálftavirkni nær nú upp af dalnum Nátthaga suður af Fagradalsfjalli, sem gefur vísbendingar um að þar liggi syðsti endi kvikugangsins. Mikil skjálftavirkni hefur verið á því svæði frá miðnætti og klukkan 7.43 í morgun mældist skjálfti á svæðinu sem var 5.0 að stærð.

Úrvinnsla á GPS mælingum sýnir að kvikugangurinn heldur áfram að stækka, en nokkur óvissa er um hversu hratt kvikuflæðið er. Síðustu daga hafa gögn bent til þess að kvikugangurinn sé að færast í átt að suðurströndinni. Nýjustu mælingar sýna að gangurinn hefur ekki færst að ráði síðasta sólarhringinn.

Ef horft er til gossögunnar og jarðfræðirannsókna á svæðinu er ólíklegt að gossprunga sem opnast suður af Fagradalsfjalli nái til sjávar. Eins og staðan er núna er því ólíklegt að það gjósi neðansjávar með tilheyrandi öskugosi.

Farið var yfir mögulega gasmengun ef kemur til goss. Þar væri t.d. um að ræða brennisteinsdíoxíð (SO2). Umhverfisstofnun fór yfir þau mælitæki sem komið hefur verið fyrir til að fylgjast með mögulegri gasmengun. Áður en þessar hræringar hófust var aðeins ein mælistöð á Reykjanesskaga sem mældi SO2 en það var stöð HS Orku í Grindavík. Umhverfisstofnun hefur sett upp tvo mæla til viðbótar, einn í Vogum og annan í Njarðvík og unnið er að því að fjölga enn frekar mælum í Reykjanesbæ til að fylgjast með styrk SO2.

Veðurstofan hefur sett upp dreifilíkan sem spáir fyrir um dreifingu gasmengunar út frá veðurspá hverju sinni. Með mælingum og dreifilíkaninu er hægt að meta áhrif mengunar af völdum mögulegs goss á íbúa á svæðinu og senda í framhaldinu út tilkynningar með skilaboðum um viðeigandi viðbrögð.


English

Notification from the Icelandic Civil Protection and Emergency Management’s Science Board Friday March 12, 2021

The Civil Protection and Emergency Management’s Science Board held an online meeting today to discuss the earthquake swarm in the Reykjanes Peninsula. The meeting was attended by experts from the Icelandic Met Office, the University of Iceland, ÍSOR, KAUST University, the Environment Agency of Iceland, the Icelandic Institute of Natural History, the National Land Survey of Iceland and Reykjavik Energy, as well as a representative from the Directorate of Health, Isavia-ANS, HS-Orka.

Seismic surveys and data received in the last 24 hours was viewed.

Main results of the meeting:

 • Earthquake activity now reaches up to the Nátthagi valley south of Fagradalsfjall, which suggests that the southernmost end of the magma path lies there.  
 • The magma path continues to expand although there is some uncertainty regarding the pace of the magma flow. Data has indicated that the magma path has been moving towards the south coast in the last few days, but latest surveys do not indicate that the path has moved notably in the last 24 hours. 
 • Possible gas pollution was reviewed in the case of an eruption. This would e.g. involve sulphur dioxide (SO2). The Environment Agency viewed the seismographic devices that have been placed to monitor possible gas pollution.
 • With view of the eruption history and geological research, a volcanic fissure opening south of Fagradalsfjall and reaching the ocean is unlikely. Given the current circumstances, an undersea eruption with associated ash eruption is therefore unlikely.     
 • As has been stated earlier in the Science Board’s notifications, while the magma path continues to expand it must be assumed that an eruption may occur in the area. The longer the current situation lasts, the more likely an eruption becomes.    

Further about the results of the meeting:

Earthquake activity now reaches up to the Nátthagi valley south of Fagradalsfjall, which suggests that the southernmost end of the magma path lies there. High earthquake activity has been in this area from midnight and at 7:43am a quake of 5.0 in magnitude was measured in the area. Data has indicated that the magma path has been moving towards the south coast in the last few days. Latest surveys do not indicate that the path has moved notably in the last 24 hours. 

With view of the eruption history and geological research, a volcanic fissure that opens south of Fagradalsfjall reaching the ocean is unlikely. Given the current circumstances, an undersea eruption with associated ash eruption is therefore unlikely.

Possible gas pollution was reviewed in the case of an eruption. This would e.g. involve sulphur dioxide (SO2). The Environment Agency viewed the seismographic devices that have been placed to monitor possible gas pollution.

Prior to this unrest there was only one measuring station measuring SO2, a HS Orka’s station in Grindavík. The Environment Agency has set up two additional monitors, one in Vogar and another one in Njarðvík and work is underway to add more monitors in Reykjanesbær to monitor the SO2 level.

The Met Office has set up a diffusion model which estimates the diffusion of gas pollution based on the weather forecast at any given time. By monitoring the SO2 level and applying the diffusion model, the effect of pollution on residents in the area, due to a possible eruption, can be assessed and announcements subsequently published with instructions regarding appropriate responses.


Polski

Komunikat Rady Naukowej Ochrony ludności z piątku 12 marca 2021 r

Rada Naukowa ds. Ochrony Ludności spotkała się dziś na telekonferencji, aby omówić trzęsienie ziemi na półwyspie Reykjanes. W spotkaniu wzięli udział eksperci z Islandzkiego Biura Meteorologicznego, Uniwersytetu Islandzkiego, ÍSOR, Veðurstofu Íslands, Háskóla Íslands, ÍSOR, Uniwersytetu KAUST, Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Landmælingum Íslands oraz Orkuveitu Reykjavíkur, jak również Embætti landlæknis, Isavia-ANS i HS-Orku.

Na spotkaniu omówiono pomiary oraz dane z  ostatnich 24 godzin.

Podsumowanie spotkania:

 • Aktywność sejsmiczna rozciąga się obecnie do doliny Nátthaga na południe od Fagradalsfjall, gdzie znajduje się tam najbardziej wysunięty na południe koniec komory magmowej.
 • Komora magmowa nadal się powiększa, ale nie ma pewności co do prędkości przepływu magmy. W ostatnich dniach dane wskazywały na to, że komora magmowa przemieszczała się w kierunku południowego wybrzeża, ale najnowsze pomiary nie wskazują na to, że komora wykazywała taką aktywność w ciągu ostatnich 24 godzin.
 • Zbadano ewentualność zanieczyszczenia gazem w przypadku erupcji. W tym przypadku np. dwutlenkiem siarki (SO2). Agencja Środowiska dokonała przeglądu urządzeń pomiarowych, które zostały zainstalowane w celu monitorowania ewentualnego zanieczyszczenia gazem.
 • Jeśli spojrzy się na historię erupcji i badań geologicznych na tym obszarze, jest mało prawdopodobne to, że erupcja, która może mieć miejsce na południe od Fagradalsfjall, dotrze do morza. W obecnym stanie rzeczy jest również mało prawdopodobne, aby erupcja miała nastąpić pod wodą z towarzyszącą erupcją popiołu.
 • Jak już stwierdzono w zapowiedziach Rady Naukowej, że należy założyć, że w trakcie rozszerzania się komory magmowej może nastąpić erupcja na tym obszarze. W obecnej sytuacji, zwiększa się prawdopodobieństwo erupcji.

Więcej o wyniku spotkania:

Aktywność sejsmiczna występuje obecnie w dolinie Nátthaga na południe od Fagradalsfjall, co wskazuje na to, że znajduje się tam najbardziej wysunięty na południe koniec komory magmowej. Od północy na tym obszarze odnotowano dużą aktywność sejsmiczną, a dziś rano o godzinie 7.43 zanotowano wstrząsy o sile 5,0.

Przetwarzanie pomiarów GPS pokazuje, że komora magmowa nadal się powiększa ale nie ma pewności co do szybkości przepływu magmy. W ostatnich dniach dane wskazują, że komora magmowa przesuwa się w kierunku południowego wybrzeża. Z najnowszych pomiarów wynika, że ​​ta aktywność nie zmieniła się w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jeśli spojrzy się na historię erupcji i badania geologiczne na tym obszarze, mało prawdopodobne jest, że erupcja, która może mieć miejsce na południe od Fagradalsfjall, dotrze do morza. . W obecnym stanie rzeczy, jest również mało prawdopodobne, aby erupcja miała nastąpić pod wodą z towarzyszącą jej erupcją popiołu.

Zbadano ewentualność zanieczyszczenia gazem w przypadku erupcji. W tym przypadku np. dwutlenkiem siarki (SO2). Agencja Środowiska dokonała przeglądu urządzeń pomiarowych, które zostały zainstalowane w celu monitorowania ewentualnego zanieczyszczenia gazem. Zanim zaczęły się wstrząsy, na półwyspie Reykjanes była tylko jedna stacja pomiarowa, która mierzyła SO2 i była to stacja HS Orka w Grindavíku. Agencja Środowiska utworzyła dwa dodatkowe mierniki, jeden w Vogar, a drugi w Njarðvík, i trwają prace nad dalszym zwiększeniem ich liczby w Reykjanesbær w celu monitorowania poziomów SO2.

Biuro Meteorologiczne stworzyło model rozprzestrzeniania się, który przewiduje jak będą rozprzestrzeniały się zanieczyszczenia gazowe na podstawie aktualnej prognozy pogody. Dzięki pomiarom i modelowi rozprzestrzeniania możliwe jest oszacowanie wpływu zanieczyszczeń spowodowanych ewentualną erupcją na mieszkańców obszaru, a następnie wysyłanie powiadomień z komunikatami dotyczących odpowiedniego reagowania.