Alert phase due to the risk of wildfires/Stan alarmowy w związku z zarożeniem pożarami

//Polski poniże //

 

The National Police Commissioner, in agreement with the Chief of Police and the Chief of the Fire Department in the Westfjords, West Iceland, the Capital Area, the South Peninsula and South Iceland have decided to declare a civil protection alert phase due to the risk of wildfires (see notification due to uncertainty phase). The area in question reaches from Breiðafjörður to Eyjafjöll. This decision is based on the fact that there has been little rain recently in this area and the weather forecast for the coming days does not show any precipitation to mention.

A civil protection alert phase is put in place if people’s health and safety are at risk, environment or population is threatened by nature or people, however not serious to the point of an emergency situation. Declaring an alert phase is a part of the procedures in the civil protection structure to ensure formal communication and information between responders and the public.

Prohibit open fire due to drought season
Along with going to alert phase, all chiefs of fire departments in the areas relative to the alert, have made the mutual decision to prohibit the handling of open fire sue to a currently ongoing drought season. Chiefs of fire departments have agreed that such a prohibition is necessary as great danger of fire can be cause by a small spark.

This prohibition is in accordance with regulation no. 325/2016 about the handling of fire and protection against wildfires.

Art. 26.
Revocation of permit.

The District Magistrate has authority to revoke permits that are granted acc. to this regulation if conditions of the permit are not fulfilled or if conditions arise where a permitted fire is considered a risk.

The Chief of the Fire Department can terminate permitted field burning or the lighting of a fire and prohibit the handling of open fire if it is considered dangerous due to weather or other safety reasons.

This prohibition takes effect as of today (May 11 2021) and applies to the region which the alert phase covers. The prohibition applies until a notification of lifting is broadcast. Violations are subject to fines.

The public and owners of summer houses in the area are encouraged to:

 • Not light a fire inside or outside (fireplaces, grills, bonfires, fireworks, etc.)
 • Not use disposable grills as well as ordinary grills
 • Check exits by summer houses
 • Check fire protection (fire extinguishers, smoke detectors) and make an escape plan
 • Not use tools that become very hot or cause sparks
 • Remove flammable material by houses (check the location of gas containers)
 • Wet the growth around houses where it is dry

For further information about risks due to wild fire:

If people notice wildfires, they must call 112 immediately.

_______________________


Polski

Stan alarmowy w związku z zarożeniem pożarami

Krajowy komisarz policji, w porozumieniu z komisarzem policji i szefem straży pożarnej na Fiordach Zachodnich, w zachodniej Islandii, w regionie stołecznym, Suðurnes i na południu, zdecydował o wprowadzeniu stanu alarmowego w związku z zagrożeniem wystąpienia pożarów. (Zob. wytyczne ze względu na stany) Obszar o jakim jest mowa rozciąga się od Breiðafjörður do pasma górskiego Eyjafjöll. Decyzja ta jest oparta na fakcie, że w ostatnim czasie na tym obszarze było mało deszczu, a prognoza pogody na kilka następnych dni nie wskazuje na żadne opady.

Stan alarmowy w związku z sytuacją zagrożenia dla ludności jest wprowadzany, jeżeli zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, środowiska lub zabudowań są zagrożone z przyczyn naturalnych lub ludzkich, ale nie na tyle poważnie, aby doszło do sytuacji nadzwyczajnej. Wprowadzenie stanu alarmowego jest częścią procedur planowania ochrony ludności w celu zapewnienia formalnej komunikacji i informacji między służbami ratowniczymi a społeczeństwem.

Zakaz otwartego ognia z powodu suszy.

Równolegle z sytuacją kryzysową wszyscy strażacy na obszarze objętym stanem alarmowym podjęli wspólną decyzję o zakazie stosowania otwartego ognia z powodu obecnej suszy. Szefowie straży pożarnej zgodzili się, że taki zakaz jest konieczny, ponieważ niewielka iskra może spowodować wysokie ryzyko pożaru.

Ten zakaz jest zgodny z rozporządzeniem nr. 325/2016 w sprawie postępowania w przypadku pożaru i ochrony przed pożarami.

Artykuł 26
Cofnięcie licencji.

Komisarz rejonowy może cofnąć koncesje udzielone na podstawie art. niniejszego regulaminu, jeżeli warunki pozwolenia nie są spełnione lub gdy zaistnieje sytuacja, kiedy uważa się, że dane pozwolenie stwarza ryzyko zagrożenia pożarem.

Szef straży pożarnej może anulować dozwolone stosowanie ognia czy ognisko i zabronić obchodzenia się z otwartym ogniem, jeśli zostanie to uznane za niebezpieczne ze względu na pogodę lub inne względy bezpieczeństwa.

Zakaz ten obowiązuje od dzisiaj (11.5.2021) i obejmuje terytorium objęte stanem alarmowym . Zakaz obowiązuje do momentu wysłania zawiadomienia o anulowaniu. Naruszenia podlegają karze grzywny

Prosimy mieszkańców i właścicieli domków letniskowych  na tym obszarze aby:

 • Nie rozpalaj ognia w pomieszczeniach ani na zewnątrz (kominki, grille, ogniska, fajerwerki i inne)
 • Nie używaj jednorazowych grilli, jak również zwykłych grilli
 • Zapoznaj się z drogą ucieczki z domków letniskowych
 • Zwróć uwagę na ochronę przeciwpożarową (gaśnice, czujniki dymu) i przygotuj plan ewakuacji
 • Nie pracuj z narzędziami o wysokiej temperaturze lub iskrami
 • Usuń łatwopalne materiały z pobliżu domów (weź pod uwagę lokalizację butli z gazem)

Zadbaj o wilgoć roślinności wokół domów, tam gdzie jest sucho.

Możesz lepiej poznać zagrożenia związane z pożarami: 

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zadzwonić na numer 112.