Austur Skaftafellssýsla á hættustigi vegna gróðurelda. Skúrir ná ekki niður í jarðveginn

// English below //
// Polski poniżej //

 • Austur Skaftafellssýsla komið á hættustig vegna gróðurelda
 • Áfram bann við opnum eldi
 • Fyrstu viðbrögð eru að hringja í 112 og greina frá hvar eldurinn er

Ekki hefur nægileg úrkoma verið á því svæði sem núna er skilgreint á hættustigi vegna gróðurelda. Áfram er þurrkatíð í kortunum og þær skúrir sem komið hafa sl. daga eru því miður ekki nægilegar til að bleyta jarðveginn og gufa hratt upp.  Einnig hefur næturkuldi ekki hjálpað til. Það hefur því líklega aldrei verið mikilvægara að fara sérstaklega varlega með eld á grónum svæðum og sleppa grillnotkun og notkun verkfærum sem hitna.

Austur Skaftafellssýsla bætist við og er nú á hættustigi vegna gróðurelda
Hættustig almannavarna er núna í gildi á stóru svæði á landinu, í dag bættist Austur Skaftafellssýsla við vegna þurrka á svæðinu. Eins og áður er öll meðferð opins elds bönnuð á því svæði sem um ræðir, þetta bann er í samræmi við reglugerð nr. 325/2016 um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum. Bannið gildir þar til tilkynning um afléttingu er send út.

Lágmarksútbúnaður getur skipt sköpum
Sumarbústaðaeigendur í grónu landi eru hvattir til að vera undir það búnir að ráða við minniháttar eld, því hver sekúnda getur skipt máli. Hægt er að verja hús og nánasta umhverfi og slökkva elda sem eru á byrjunarstigi með lágmarksútbúnaði eins og eldklöppum og garðslöngu. Öryggi viðstaddra er ávallt mikilvægast við slökkvistörf og kalla skal strax út viðbragðsaðila með því að hringja í 112.

Viðbrögð við gróðureldum (grodureldar.is)

 • Fyrstu viðbrögð við gróðureldi eru að hringja í Neyðarlínuna 112, greina frá því hvar eldurinn er og lýsa staðsetningu og staðháttum.
 • Leggðu mat á aðstæður og reyndu að slökkva eldinn sem fyrst ef aðstæður leyfa án þess að taka áhættu, hafðu eigið öryggi alltaf í forgangi.
 • Sækja skal að eldi undan vindi þannig að reykmengun hindri ekki yfirsýn og aðgerðir. Reykur frá gróðureldum í of miklu magni getur verið lífshættulegur.
 • Klöppur, skóflur eða önnur áhöld og vatn ættu alltaf að vera tiltæk.
 • Sé ekki ráðið við eldinn, t.d. vegna hvassviðris, skal gera ráðstafanir og mynda eldvarnarlínu í nægilegri fjarlægð undan vindi, til dæmis með því að bleyta í gróðri eða ryðja honum í burtu.

Almenningur og sumarhúsaeigendur eru eftir sem áður beðnir um að hafa í huga:

 • Ekki kveikja eld innan sem utandyra (vinnuvélar, kamínur, grill, varðeldar, flugeldar og fleira).
 • Ekki nota einnota grill sem og venjuleg grill þar sem gróður er þéttur.
 • Kanna flóttaleiðir við sumarhús.  
 • Huga að brunavörnum (slökkvitæki, reykskynjarar) og gera flóttaáætlun.
 • Ekki vinna með verkfæri sem hitna mikið eða valda neista.
 • Fjarlæga eldfim efni við hús (huga að staðsetningu gaskúta).
 • Bleyta í gróðri kringum hús þar sem þurrt er.

Ef fólk verður vart við gróðurelda á strax að hringja í 112.
Sjá frétt um hættustig almannavarna vegna gróðurelda.

Austur Skaftafellssýsla is added and is now on emergency alert due to wildfires / Rain showers are not reaching into the soil.

 • Austur Skaftafellssýsla is now on emergency alert due to wildfires
 • Continued ban on open fire
 • First response is to call 112 and inform about the location of the fire

There has not been enough rain in the area which is now defined on emergency alert due to wildfires. A drought is still in the forecast and the showers that have been during the last few days are unfortunately not enough to wet the soil and they evaporate quickly. Night cold has also not helped. It has therefore probably never been more important to handle fire especially carefully in grown areas, not use any grills and tools that heat up.

Austur Skaftafellssýsla is added and is now on emergency alert due to wildfires / Rain showers are not reaching into the soil.  

The Civil Protection’s emergency alert is currently in effect in a large area of the country, Austur Skaftafellssýsla was added today due to drought in the area, see map. As before, all use of open fire is prohibited in the area in question, this ban is in accordance with regulation no. 325/2016 on handling of fire and protection against wildfires. The ban is in effect until a notification of lifting is broadcast.

Minimum equipment can make all the difference
Summerhouse owners on grown land are encouraged to prepare themselves to be able to deal with minor fire as every second could count. Houses and the nearest surroundings can be protected and fires in beginning stages can be put out with minimum equipment such as fire brooms and a garden hose. The safety of those who are present is always the most important thing when putting out a fire and responders must always be called immediately by calling 112

Reactions to wildfires (grodureldar.is)

 • The first reaction to a wildfire is to call the Emergency Line 112, inform of the location of the fire and describe the location and the lay of the land.
 • Assess the situation and try to put out the fire as soon as possible if circumstances allow without out taking a risk, always make your own safety a priority.
 • A fire must be fought downwind so the smoke pollution doesn’t block the overview and actions. Too much smoke from wildfires ´can be life threatening. 
 • Fire brooms, shovels or other tools and water should always be available.
 • If the fire cannot be managed, e.g. due to wind, arrangements must be made and a fire line must be formed at a sufficient distance downwind, e.g. by wetting the vegetation or clearing it away.

The public and summerhouse owners are as before asked to keep in mind:

 • Do not light a fire inside or outside (machinery, fireplaces, grills, campfires, rockets, etc.)
 • Do not use disposable grills as well as ordinary grills where vegetation is dense.
 • Check escape routes by summerhouses.
 • Check fire protection (fire extinguishers, smoke detectors) and make an escape plan.
 • Do not work with tools which heat up or cause a spark.
 • Remove flammable material by houses (check the location of gas containers).
 • Wet the vegetation around the house where it is dry.

If people notice wildfires, call 112 immediately


Wschodni okręg  Austur Skaftafellssýsla dołączył do obszarów objętych zagrożeniem pożarowym / opady nie docierają do gleby.

 • Wschodni okręg Austur Skaftafellssýsla objęty jest zagrożeniem pożarowym
 • W dalszym ciągu obowiązuje zakaz stosowania otwartego ognia
 • W przypadku pożaru najpierw należy zadzwonić na 112, później ustalić źródło ognia.

Na obszarze zdefiniowanym obecnie jako poziom zagrożenia z powodu pożarów brak jest wystarczających opadów atmosferycznych. 

Prognozy nie przewidują opadów a ostatnie jakie wystąpiły nie były wystarczające, aby glebę wytarczająco nawilżyć i w rezultacie szybko odparowała. Nie pomogło też nocne zimno. Prawdopodobnie nigdy nie było ważniejsze, aby zachować szczególną ostrożność pod kątem pożarów na terenach zielonych. Unikać używania grilla i używania narzędzi grzewczych.

Wschodni okręg  Austur Skaftafellssýsla dołączył i od teraz zalicza się do obszarów objętych zagrożeniem pożarowym.

Stan zagrożenia obecnie obowiązuje na dużym obszarze kraju, dzisiaj z powodu suszy do tego obszaru dodano jeszcze Austur Skaftafellssýsla, patrz mapa. Tak jak poprzednio, na danym obszarze zabronione są wszelkie zabiegi z otwartym ogniem, zakaz ten jest zgodny z rozporządzeniem  nr. 325/2016 w sprawie postępowania w przypadku pożaru i ochrony przed pożarami. Zakaz obowiązuje do momentu ukazania się zawiadomienia o jego anulowaniu.

Minimalne wyposażenie może być kluczowe

Ponieważ każda sekunda może mieć znaczenie, właściciele domków letniskowych na terenach zielonych są zachęcani do przygotowania się na ewentualność drobnych pożarów. Można zabezpieczyć domki oraz jego najbliższe otoczenie. Należy gasić pożary gdy są jeszcze w fazie wstępnej przy użyciu minimalnego wyposażenia, takiego jak czujniki przeciwpożarowe i węże ogrodowe. Bezpieczeństwo osób obecnych podczas gaszenia pożarów jest zawsze najważniejsze, dlatego zawsze należy natychmiast wezwać służby ratownicze, dzwoniąc pod numer 112.

Reakcja na wypadek pożaru (grodureldar.is)

 • Leggðu mat á aðstæður og reyndu að slökkva eldinn sem fyrst ef aðstæður leyfa án þess að taka áhættu, hafðu eigið öryggi alltaf í forgangi.
 • Sækja skal að eldi undan vindi þannig að reykmengun hindri ekki yfirsýn og aðgerðir. Reykur frá gróðureldum í of miklu magni getur verið lífshættulegur.
 • Klöppur, skóflur eða önnur áhöld og vatn ættu alltaf að vera tiltæk.
 • Pierwszą reakcją na pożar jest wezwanie linii alarmowej 112, zgłoszenie miejsca pożaru oraz opisanie miejsca i lokalizacji pożaru.
 • Oceń sytuację i postaraj się ugasić pożar tak szybko, jak to możliwe, jeśli pozwala na to sytuacja bez podejmowania ryzyka, zawsze stawiaj swoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.
 • Przy ogniu należy zwracać uwagę na kierunek wiatru, aby dym nie zasłaniał nam widoku na ogień i nie przeszkadzał w czynnościach gaśniczych. Nadmierny dym z pożarów może zagrażać życiu.
 • Zawsze powinny być dostępne miotły, łopaty lub inne przyrządy oraz woda.
 • Jeżeli w przypadku ognia nie jesteśmy w stanie nic zrobić, np. ze względu na silne wiatry należy przedsięwziąć środki i uformować linię przeciwpożarową w wystarczającej odległości od strony przeciwnej do wiatru, na przykład przez zwilżenie lub usunięcie roślinności.

 Właściciele domków i mieszkańcy domków są nadal proszeni o:

 • Nie rozpalaj ognia w pomieszczeniach ani na zewnątrz (maszyny robocze, kominki, grille, ogniska, sztuczne ognie i inne).
  • Nie używaj jednorazowych grilli, jak również zwykłych grilli w miejscach gęstej roślinności.
  • Przeglądaj drogi ucieczki do domków letniskowych.
  • Zwróć uwagę na ochronę przeciwpożarową (gaśnice, czujniki dymu) i przygotuj plan ewakuacji.
  • Nie pracuj z narzędziami o wysokiej temperaturze lub iskrami.
  • Usuń łatwopalne materiały w pobliżu domów (weź pod uwagę lokalizację butli z gazem).
  • Utrzymywać wilogotność roślinności wokół domów, gdzie jest sucho.

Jeśli jesteś świadkiem pożaru, natychmiast zadzwoń na 112