Seyðisfjörður: Gert er ráð fyrir kólnandi veðri og snjókomu

//English below//
//Polski poniżej//


Fundur var haldinn í dag með Veðurstofu, almannavörnum og Múlaþingi vegna rigninga síðustu daga á Seyðisfirði. Úrkoma er hætt en hún mældist samanlögð 85 mm frá því á sunnudag. Mælingar á speglum í hlíðinni sýna að það herti aðeins á hreyfingunni við úrkomuna eins og við mátti búast. Hreyfingin er sem fyrr eingöngu í hrygg milli stóra skriðusársins frá í desember 2020 og Búðarár.

Mælar hryggsins hafa sýnt nokkuð stöðuga hreyfingu frá 2. október sl. Hún hefur verið mismunandi eftir speglum og eins hafa speglarnir farið í mismunandi áttir. Ekki er talið að hryggurinn sé eitt stykki heldur mörg og líkur því á að hann fari niður í nokkrum brotum og á mismunandi tímum.   

Vatnsborð hækkaði lítillega í holum meðan á rigningu stóð en óverulega. Gert er ráð fyrir að vatnsborð fari nú lækkandi aftur þegar rigningu hefur slotað.   

Gert er ráð fyrir kólnandi veðri á næstunni og snjókomu.

Sem fyrr mun aukin hreyfing á hryggnum þýða að umferð neðan við skriðufarveginn, á Hafnargötu við Búðará, verði stöðvuð í öryggisskyni. Þá verða húsin fimm næst leiðigörðunum rýmd gefi mælar vísbendingu um að allur hryggurinn fari í einu.

Vel er fylgst með mælum í hlíðum ofan Seyðisfjarðar og viðeigandi ráðstafanir gerðar þyki ástæða til.

Áfram verði aðgæsla vegna umferðar á göngustígum meðfram Búðará og annars staðar þar sem varnargarðar beina skriðustraumum, svo sem á Hafnargötu við Búðará og utan við Múla. 

Enn er í gildi óvissustig almannavarna á Seyðisfirði.

Unnið er að efldri skráningu allra íbúa á b og c svæði. Íbúar á þeim svæðum geta því átt von á að haft verði samband við þá innan skamms. Minnt er á rýmingarspjöld með leiðbeiningum sem dreift var í öll hús á Seyðisfirði í vor og eru íbúar hvattir til að hafa þau til reiðu.

Minnt er á Hjálparsíma Rauða krossins 1717.

  • Á vef Veðurstofu Íslands er tilkynningarborði um Seyðisfjörð þar sem hægt er að fá ítarlegri upplýsingar um vöktun og fleira, skoða staðsetningu svæðisins er um ræðir og hreyfingar á speglum.

Seyðisfjörður: Dropping temperatures and snowfall expected

There was a meeting today with The Meteorological Office, The Department of Civil Protection and Emergency Management and Múlaþing due to the rain in recent days in Seyðisfjörður. Precipitation has stopped, but it measured a total of 85 mm since Sunday. Measurements of the mirrors on the slope show that the movement increased slightly during the precipitation, as expected. As before, the movement is only in the ridge between the big landslide wound from December 2020 and Búðará.

The ridge meters have shown a fairly steady movement since 2 October. It has varied from mirror to mirror, and the mirrors have moved in different directions. It is not believed that the ridge is in one piece, but many, and it is likely that it will go down in several fractures and at different times.   

Water levels rose slightly in the holes during the rain but insignificantly. The water level is now expected to fall again when the rain has stopped.   

Dropping temperatures and snowfall expected in the coming days.

As before, increased movement on the ridge will mean that traffic below the landslide channel, on Hafnargata by Búðará, will be stopped for safety reasons. Furthermore, if the meters indicate that the entire ridge will go at once, the five houses closest to the deflecting dams will be evacuated.

The meters on the slopes above Seyðisfjörður are closely monitored, and appropriate arrangements will be made if deemed necessary.

Traffic on footpaths along the Búðará river and elsewhere where levees direct the landslide flow, such as in Hafnargata by Búðará and outside Múli, will continue to be with caution. 

The Civil Protection uncertainty phase in Seyðisfjörður is still in force.

Efforts are being made to increase the registration of all residents in areas b and c. Residents in those areas can therefore expect to be contacted shortly. Remember the evacuation cards with the instructions that were distributed to all houses in Seyðisfjörður this spring, and residents are encouraged to have them ready.

Also, remember The Red Cross helpline at 1717.

§  On The Icelandic Meteorological Office website is a notification banner about Seyðisfjörður where you can find more detailed information about monitoring and more, see the location of the area in question and the movements of the mirrors.

Seyðisfjörður: Spodziewane jest ochłodzenie i opady śniegu

W dniu dzisiejszym w związku z ostatnimi opadami deszów w Seyðisfjörður odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Meteorologicznego, Departamentu Obrony Cywilnej i Múlaþing. Opady ustały, od niedzieli odnotowano 85 mm. Pomiary zwierciadeł na stoku pokazują, że zgodnie z oczekiwaniami opady spotęgowały tam ruch. Tak jak poprzednio, ruchy odnotowano tylko na szczycie między wielkim osuwiskiem z grudnia 2020 r. a rzeką Búðará.   

Mierniki na szczycie od 2 października wykazują dość stały ruch. Różnił się w zależności od położenia luster, a lustra poruszały się w różnych kierunkach. Nie uważa się, że warstwa ta występuje jako jedna całość, ale jest popękana na wiele fragmentów, i jest prawdopodobne, że zejdzie we fragmentach i w różnym czasie niż  na raz jako jedna całość.

Poziom wody w odwiertach podniósł się trochę podczas deszczu, jednak tylko nieznacznie. Oczekuje się, że poziom wody spadnie ponownie, gdy przestanie padać.

Spodziewane jest ochłodzenie i opady śniegu

Tak jak poprzednio, wzmożony ruch na stoku spowoduje, że ruch pod drogą osuwiskową na Hafnargata przy rzece Búðará zostanie wstrzymany ze względów bezpieczeństwa. Wtedy, gdy z pomiarów wywnioskuje się, że całe osuwisko zejdzie jednocześnie, pięć domów znajdujących się najbliżej zostanie ewakuowanych,

Stok powyżej Seyðisfjörður jest ściśle monitorowany i konieczne jest podjęcie odpowiednich środków.

Nadal należy zachować ostrożność ze względu na ruch wzdłuż rzeki Búðará oraz w innych miejscach, gdzie fortyfikacje sterują drogą zejścia osuwiska, również na Hafnargata przy Búðará i za Múli. 

Nadal obowiązuje stan niepewności ogłoszony przez Departament Ochrony Ludności w Seyðisfjörður.

Podejmowane są wysiłki w celu zwiększenia rejestracji wszystkich mieszkańców obszarów b i c. Mieszkańcy tych obszarów mogą zatem oczekiwać, że skontaktujemy się z nimi wkrótce. Wspomniano o mapach ewakuacyjnych wraz z instrukcjami, które wiosną rozdano wszystkim domom w Seyðisfjörður i zachęca się mieszkańców aby mieć je pod ręką.

Przypominamy o pomocy Czerwonego Krzyża ppod nr tel: 1717.

  • Na stronie Islandzkiego Biura Meteorologicznego znajduje się pasek ogłoszeń o Seyðisfjörður, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat monitorowania i nie tylko, zobaczyć lokalizację danego obszaru i ruch luster.