Hættustig almannavarna á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi og í Árnessýslu

//English below//
//Polski poniżej//

Tilkynning frá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og lögreglustjóranum á Suðurlandi.

 • Hættustig almannavarna í Árnessýslu vegna jarðskjálftahrinu á Reykjanesi
 • Hættustig almannavarna á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi
 • Upplýsingar um viðbrögð vegna jarðskjálfta

Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórann á Suðurlandi og Veðurstofu Íslands, hefur ákveðið að hækka almannavarnarstig í Árnessýslu á hættustig vegna jarðskjálftahrinu á Reykjanesi. Hættustigi almannavarna var lýst yfir á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi fyrr í morgun.

Sjá tilkynningu frá því í dag hér.

Ákvörðun er tekin þar sem óstöðuleikinn nær yfir stórt svæði en jarðskjálftarnir í morgun hafa verið á milli Kleifarvatns og Grindavíkurvegar. Engir skjálftar hafa fundist milli Kleifarvatns og Bláfjalla á þessu ári en í sögunni hafa þar orðið skjálftar 6,5 að stærð.

Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands hefur eitthvað verið um skriðuföll á Reykjanesi vegna skjálftanna. Meðal annars féll talsvert af grjóti yfir gamla Suðurstandaveginn sem nú er aflagður. Einnig hafa tilkynningar borist af grjóthruni í Þorbirni við Grindavík, úr Keili, við Djúpavatnsleið og við Kleifarvatn.

Ef skjálftavirkni færist austar með stærri skjálfta stækkar áhrifasvæðið og nær þá u.þ.b. yfir Reykjanesskaga, norður í Hvalfjarðarsveit, umhverfis Þingvallavatn og austur að Þjórsá. Á því svæði eru mörg fjöll sem nýtt eru til útivistar, m.a. Esjan, Hengill, Ingólfsfjall, Vífilsfell, Helgafell og Keilir. Fólki er bent á að fara varlega í bröttum hlíðum og forðast svæði þar sem grjót eða snjór getur hrunið.

Almannavarnir hvetja fólk til þess að gera sér grein fyrir hættum sem stafa af hrinum sem þessum. Auk þess eru íbúar á þekktum jarðskjálftasvæðum beðnir um að kynna sér varnir og viðbúnað vegna jarðskjálfta.

 • Mikilvægt að halda ró sinni.
 • Húsgögn: Festið skápa, hillur og þunga muni í gólf eða vegg. Festið létta skrautmuni.
 • Lausir munir og skrautmunir: Stillið þungum munum ekki ofarlega í hillur eða á veggi án þess að festa þá tryggilega þannig að léttari munir færist ekki úr stað við jarðskjálfta.
 • Kynditæki og ofnar: Kynnið ykkur staðsetningu og lokun á vatnsinntaki og rafmagnstöflu. Leki getur valdið miklu tjóni ef ekki er lokað strax fyrir vatnið. Sama gildir um frágang á þvottavélum og uppþvottavélum.
 • Skápahurðir: Geymið þungan borðbúnað í neðri skápum / skúffum og setjið öryggislæsingar / barnalæsingar á skápahurðir til varnar að innihald þeirra falli út úr þeim.
 • Svefnstaðir: Fyrirbyggið að skápar, málverk, brothættir og þungir munir geti fallið á svefnstaði. Varist að hafa rúm við stóra glugga og hlaðna milliveggi.
 • Rúður: Tryggið að glerbrot fari ekki yfir svefnstaði og íverustaði fólks. Látið rúm ekki standa undir gluggum ef hætta er á jarðskjálftum.
 • Útvarp og tilkynningar: Hlustið á tilkynningar og fyrirmæli sem gefin eru í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum.
 • Símar: Hafa ber í huga að farsímar duga skammt ef rafmagn dettur út í lengri tíma. Þá getur verið gott að eiga hleðslutæki til að hafa í bifreið eða hleðslubanka til að hlaða farsíma. Sendu SMS til þinna nánustu í stað þess að hringja (sérstaklega eftir stóran jarðskjálfta) til að minnka álag á símkerfi í hamförum.

Nánar er hægt að kynna sér varnir og viðbúnað að heimasíðu almannavarna, : https://www.almannavarnir.is/frettir/jardskalftar-varnir-og-vidbunadur/

Einnig er mikivægt að kynna sér viðbrögð við jarðskjálfta: https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/?fbclid=IwAR2gYAc_pW_BH4CL6LFL8FP42hp_m9Ef_Xv80tgNoRfp78pMIoXQOt4Twoo

Almennt um hættur á þekktum jarðskjálftasvæðum þar sem fólk er beðið um að gæta varúðar:

 • Vegna jarðskjálftahrinu á Reykjanesskaga er fólki bent á að forðast brattar hlíðar þar sem grjóthrun getur orðið og hætta á skriðuföllum getur aukist. Skriður og grjóthrun geta átt sér stað eftir stóra jarðskjálfta, líklegast á svæðum með óstöðugar hlíðar, bratta klettaveggi og laust efni, t.d. í nágrenni Kleifarvatns, Esjuna, Ingólfsfjall, Bláfjöll, Hengill, Keilir, Helgafell, Vifilsfell og fleiri þekkt útivistasvæði.
 • Skjálftar af stærð M5.5-6.5 geta átt sér stað á Reykjanesskaganum. Slíkir skjálftar geta valdið tjóni víða á áhrifasvæðinu.
 • Gas getur safnast fyrir í lægðum þegar það er logn eða hægur vindur.
 • Háir rekkar í vöruhúsum og/eða verslunum geta verið varasamir og hafa ber umferð fólks á slíku svæði í huga við jarðskjálfta.

  ————

English

Announcement from the Civil Protection Department of the National Commissioner of the Icelandic Police and the Chief of Police in Southern Iceland

 • Alert Phase in Árnessýsla due to the cluster of earthquakes in Reykjanes
 • The Civil Protection Crisis Level set to Alert Phase in the Reykjavík metropolitan area and Reykjanes
 • Earthquake response information

In consultation with the Commissioner of Police in Southern Iceland and the Icelandic Meteorological Office, the National Commissioner of Police has decided to raise the Civil Protection Crisis Level in Árnessýsla to Alert Phase due to the cluster of earthquakes in Reykjanes. Alert Phase was declared in the Reykjavík metropolitan area and Reykjanes earlier this morning.

Due to a large area showing seismic activity, the decision was made due to this morning’s earthquakes that originated between Kleifarvatn and Grindavíkurvegur. No earthquakes have been found between Kleifarvatn and Bláfjöll this year. However, historically speaking, this area has seen earthquakes of the magnitude of 6.5.

According to information from the Icelandic Meteorological Office, there have been some landslides in Reykjanes due to the earthquakes. Among other things, a considerable amount of rocks fell over the old Suðurstrandavegur, which is now closed. There have also been reports of falling rocks at Þorbjörn by Grindavík, from Keilir, by Djúpavatnsleið, and by Kleifarvatn.

Suppose seismic activity moves eastwards, with earthquakes of a larger magnitude, the area of influence expands and will, approximately, cover the Reykjanes peninsula, north to Hvalfjarðarsveit, around Þingvallavatn, and east to Þjórsá. That area contains many mountains that are used for outdoor activities, e.g., Esjan, Hengill, Ingólfsfjall, Vífilsfell, Helgafell, and Keilir. People are advised to be careful on steep slopes and avoid areas that could experience falling rocks or avalanches.

The Department of Civil Protection and Emergency Management encourages people to be aware of the risks due to these earthquake bursts. In addition, people residing in known earthquake areas are asked to familiarize themselves with earthquake protection and preparedness.

 • It is essential to keep calm.
 • Furniture: Fix cabinets, shelves, and heavy items to the floor or walls. Fix light ornamental items.
 • Loose items and ornaments: Do not place heavy objects on the top shelves or hang them up on walls without securing them properly in such a way that lighter items will not be shifted out of place during an earthquake.
 • Heaters and radiators: Familiarize yourself with the fuse board’s location and the water intake, and how to cut the water and current. Leaks can cause major damage if the water intake is not cut off immediately. The same applies to the securing of washing machines and dishwashers.
 • Cabinet doors: Store heavy tableware in the lower cabinet/drawer units, and place locks or child safety locks on cabinet doors to prevent the contents from spilling out during an earthquake.
 • Sleeping locations: Prevent cabinets, paintings, fragile, and heavy objects from hitting places where people sleep. Avoid positioning beds next to large windows or brick/stone walls.
 • Windows: Make sure that broken glass does not spread over areas where people sleep or rest. Do not leave beds under windows if there is a risk of earthquakes.
 • Radio and announcements: Listen to announcements and instructions made in the media and on social media.
 • Phones: Be aware that mobile phones will not work for long in the event of extended power failure. Then it can be useful to have a portable charger to keep in your vehicle or a power bank for mobile phones. Send a text message to your loved ones instead of calling (especially after a major earthquake) to reduce network load during disasters.

You can find out more about defense and preparedness on the Department of Civil Protection and Emergency Management’s website: https://www.almannavarnir.is/frettir/jardskalftar-varnir-og-vidbunadur/.

It is also important to be familiar with the correct response to earthquakes: https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/?fbclid=IwAR2gYAc_pW_BH4CL6LFL8FP42hp_m9Ef_Xv80tgNoRfp78pMIoXQOt4Twoo.

General information on hazards in known earthquake zones, where people have been asked to exercise caution: 

 • Due to the earthquake on the Reykjanes peninsula, people are advised to avoid steep slopes where rock falls can occur, with a heightened risk of landslides. Landslides and falling rocks can occur after large earthquakes, most likely to take place in areas with unstable slopes, steep cliff walls, and loose material, for example, in the vicinity of Kleifarvatn, Esja, Ingólfsfjall, Bláfjöll, Hengill, Keilir, Helgafell, Vifilsfell, and other known outdoor recreation areas.
 • Earthquakes of magnitude M5.5-6.5 can occur on the Reykjanes peninsula. Such earthquakes can cause damages in the affected zones.
 • Gas can accumulate in depressions in no wind or low wind conditions.
 • Racks stacked high in warehouses and/or stores can be dangerous, and it is necessary to be mindful of people’s movements in such an area during earthquakes.

Polski

Komunikat Departamentu Ochrony Ludności Krajowego Komisarza Policji i Głównego komendanta Policji Okręgu Południowego

 • Stan podwyższonego ryzyka dla ludności okręgu Árnessýsla w związku z trzęsieniem ziemi na półwyspie Reykjanes
 • Stan podwyższonego ryzyka w okręgu stołecznym i Reykjanes
 • Informacje dotyczące reakcji w sutuacji trzęsienia ziemi

Krajowy komisarz policji, w porozumieniu z komendantem policji południowej i Islandzkim Urzędem Meteorologicznym, podjął decyzję o wprowadzeniu stanu podwyszonego ryzyka dla ludności w Árnessýsla spowodowanego trzęsieniem ziemi w Reykjanes. Stan podwyższonego ryzyka dla ludności został wprowadzony w rejonie stolicy i Reykjanes wcześniej dzisiaj.

Decyzja została podjęta, ponieważ na dużym obszarze sytuacja jest niestabilna. Trzęsienia ziemi ziemi dzisiejszego ranka wystąpiły na odcinku między Kleifarvatn i Grindavíkurvegur. W tym roku nie stwierdzono żadnych trzęsień ziemi między Kleifarvatn i Bláfjall, ale w przeszłości na tym terenie występowały o sile 6,5.

Według danych Islandzkiego Urzędu Meteorologicznego w Reykjanes doszło do osunięć ziemi w wyniku trzęsień ziemi. Między innymi znaczna ilość gruzu spadła na starą drogę Suðurstandavegur, która obecnie jest nie przejezdna. Istnieją również doniesienia o osunięciu głazów w Þorbjörn w Grindavíku, Keilir, Djúpavatnsleið oraz Kleifarvatn.

Jeśli aktywność sejsmiczna przesunie się na wschód z większymi trzęsieniami ziemi, obszar oddziaływania rozszerzy się i obejmie Reykjanesskaga, północną część  Hvalfjarðarsveit, okolice Þingvallavatn i wschodnią część do Þjórsá. W okolicy znajduje się wiele gór, które są wykorzystywane do zajęć na świeżym powietrzu, np. Esjan, Hengill, Ingólfsfjall, Vífilsfell, Helgafell i Keilir. Zaleca się zachować ostrożność na stromych zboczach i unikać miejsc, w których mogą spadać skały lub lawiny.

Department Ochrony Ludności prosi o rozwagę w związku z niebezpieczeństwem związanym z osuwiskami. Ponadto mieszkańcy obszarów charakterystycznych dla trzęsień ziemi są proszeni o zapoznanie się z metodami ochrony i przygotowaniami do trzęsień ziemi.

 • Ważne aby zachować spokój.
 • Meble: Przymocuj szafki, półki i ciężkie przedmioty do podłogi lub ściany. Zabezpiecz lekkie przedmioty ozdobne.
 • Luźne przedmioty i przedmioty dekoracyjne: Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów wysoko na półkach lub ścianach bez ich bezpiecznego zabezpieczenia, aby lżejsze przedmioty nie zmieniły swojego położenia podczas trzęsienia ziemi.
 • Grzejniki i sprzęt grzewczy: Zapoznaj się z lokalizacją i zamknięciem wlotu wody i panelu elektrycznego. Wycieki mogą spowodować znaczne szkody, jeśli woda nie zostanie natychmiast zablokowana. To samo dotyczy odpływów dla pralek i zmywarek.
 • Drzwi szafek: ciężką zastawę stołową należy przechowywać w dolnych szafkach / szufladach i umieścić na drzwiczkach szafek zabezpieczenia/ blokady dla dzieci, aby zapobiec wypadnięciu zawartości.
 • Miejsca do spania: Należy upewnić zabezpieczyć, półki, obrazy, szklane i ciężkie przedmioty nie spadły na miejsce przeznaczone do spania. Unikaj zajmowania miejsca przy dużych oknach i ściankach działowych.
 • Szyby: Upewnij się, że potłuczone szkło nie spadnie na miejsce do spania i przebywania osób. Nie stawiaj łóżka pod oknem, jeśli istnieje ryzyko trzęsienia ziemi.
 • Radio i komunikaty: Słuchaj ogłoszeń i instrukcji podawanych w mediach i mediach społecznościowych.
 • Telefony: Należy pamiętać, że jeśli prąd zostanie odcięty na długi okres czasu, telefony komórkowe działają tylko przez jakiś czas. W takim razie dobrze byłoby mieć ładowarkę do wykorzystania w samochodzie lub bank ładujący do ładowania telefonu komórkowego. Wysyłaj SMS-y do swoich bliskich zamiast dzwonić (szczególnie po dużym trzęsieniu ziemi), aby zmniejszyć obciążenie sieci.

Więcej na temat reagowania i prewencji, można dowiedzieć się na stronie Departamentu Ochrony Ludności: https://www.almannavarnir.is/frettir/jardskalftar-varnir-og-vidbunadur/

Ważne jest też aby zapoznać się ze sposobami reagowania w przypadku trzęsienia ziemi: https://www.almannavarnir.is/natturuva/jardskjalftar/vidbrogd-vid-jardskjalfta/?fbclid=IwAR2gYAc_pW_BH4CL6LFL8FP42hp_m9Ef_Xv80tgNoRfp78pMIoXQOt4Twoo

Ogólne informacje o zagrożeniach w rejonach występowania trzęsień ziemi, gdzie prosi się osoby  o zachowanie ostrożności:

 • Ze względu na trzęsienie ziemi na półwyspie Reykjanes, zaleca się unikania stromych zboczy, na których mogą wystąpić spadki skał, a ryzyko osuwisk może wzrosnąć. Osuwiska i lawiny mogą wystąpić po dużych trzęsieniach ziemi, najprawdopodobniej na obszarach o niestabilnych zboczach, stromych ścianach skalnych i luźnym materiale, np. w pobliżu Kleifarvatn, Esja, Ingólfsfjall, Bláfjöll, Hengill, Keilir, Helgafell, Vifilsfell oraz inne znane tereny rekreacyjne.
 • Trzęsienia o sile M5.5-6.5 mogą pojawić się na Reykjanesskagi. Takie trzęsienia ziemi mogą powodować szkody na wielu obszarach trzęsienia.
 • Na obszarach niżej położonych może się gromadzić zwłaszcza przy spokojnymwietrze lub jego braku.
 • Wysokie regały w magazynach i / lub sklepach mogą być niebezpieczne, więc podczas trzęsień ziemi należy pamiętać o ruchu ludzi na takim obszarze.