Ríkislögreglustjóri gefur fyrirmæli um tímabundinn brottflutning frá Grindavík / The National Commissioner of Police orders a Temporary Evacuation of Grindavík

[ENGLISH – POLSKI]

Á grundvelli hættumatskorts Veðurstofu Íslands hefur almannavarnadeild ríkislögreglustjóra unnið áhættumat fyrir hverja þá hættu sem tilgreind er á svæði 4, þ.e. í Grindavík. Þar er lagt mat á margvíslega þætti með það að markmiði að meta hvort öruggt sé að búa eða dvelja í Grindavík og reka þar starfsemi.  

Áhættumat almannavarnadeildar 12. janúar er á þann veg að dvöl í Grindavík þykir óásættanleg út frá öryggi almennings. Áhættan getur verið mismikil eftir bæjarhlutum en nauðsynlegt er að greina það nánar. Margar sprungur liggja um vegi og götur sem aka þarf um milli bæjarhluta og stækkar það áhrifasvæðið. Þær aðstæður sem skapast hafa í Grindavík eru án fordæma í byggð á Íslandi. Mikilvægt er að hafa öryggi og velferð íbúa og starfsemi Grindavíkur í forgangi.   

Byggt á niðurstöðu áhættumats almannavarnadeildar hefur embætti ríkislögreglustjóra ákveðið að beita heimild skv. 24. gr laga um almannavarnir 82/2008 er varðar fyrirmæli um brottflutning íbúa frá Grindavík og banna alla dvöl og starfsemi þar. Samráð var haft við embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum við gerð umræddra fyrirmæla. Gera má ráð fyrir að fyrirmælin gildi næstu þrjár vikur. Eingöngu verður heimilt, með sérstöku leyfi lögreglustjórans á Suðurnesjum í samráði við almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, að vera í Grindavík vegna löggæslu,  björgunarstarfa, rannsókna, gerð hættumats eða í skamma stund við björgun verðmæta. Bannið tekur gildi frá og með kl. 19:00 mánudaginn 15. janúar.

Eingöngu verður heimilt, með sérstöku leyfi lögreglustjórans á Suðurnesjum, að vera í Grindavík til að sinna björgunarstörfum, rannsóknum, hættumati eða í skamma stund við björgun og viðhald verðmæta.

Á þeim tíma sem bannið gildir leiðir almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, í samvinnu við lögreglustjórann á Suðurnesjum, verkefni til að meta nánar stöðu mála og þá hættu sem stafar af sprungum og skyndilegum sprunguopnunum í Grindavík. Þverfaglegur hópur sérfræðinga stýrir verkefninu en í forgangi verða samgönguleiðir, síðan íbúða- og iðnaðarhverfi.  Markmiðið er að skapa grundvöll fyrir endurskoðun áhættumats og í kjölfar þess endurskoðun og afléttingu takmarkana um aðgengi sem fyrst, hvort sem er á tilteknum stöðum eða svæðinu öllu. 

Fólk sem dvelur í Grindavík er beðið um að hringja í 1717 við brottför og tilkynna um nýjan dvalarstað. Ef enginn dvalarstaður er í boði er fólk hvatt til að koma á skrifstofu Rauða krossins, Efstaleiti 9, Reykjavík.  Þjónustumiðstöð Almannavarna verður áfram starfrækt í Tollhúsinu milli kl. 10-17 alla virka daga. Þar er boðið upp á sálfélagslegan stuðning sem og upplýsingar og félagslega ráðgjöf um þau úrræði sem Grindvíkingum stendur til boða.  Þangað er einnig hægt að hafa samband í síma 855 2787 og í netfangið fyrirspurnir@almannavarnir.is 

Veðurstofa Íslands hefur gefið út nýtt hættumatskort vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga. Eins og áður sýnir kortið mat á hættum sem eru til staðar og nýjum hættum sem gætu skapast með litlum fyrirvara innan tilgreindra svæða. Eingöngu er lagt mat á hættu innan þessara svæða, en hættur geta leynst utan þeirra. Heildarhættumat fyrir svæðin er óbreytt frá síðasta korti. Þó er breyting á mati á hættu í tengslum við sprungur innan svæðis 4, þ.e. Grindavík. 

Hætta í tengslum við skyndilega opnun á sprungum sem hafa verið kortlagðar innan bæjarmarka Grindavíkur hefur verið metin hærri. Sú breyting hefur hins vegar ekki áhrif á heildarhættumat fyrir Grindavík. Það skal tekið fram að hætta í tengslum við sprungur er bundin við þekkt og afmörkuð svæði innan bæjarmarkanna. Kortið gildir til þriðjudagsins 16. janúar að öllu óbreyttu. 

Munurinn á hættumati annars vegar og áhættumati hins vegar er í megindráttum sá að hættumat skilgreinir hverskonar hætta getur steðjað að, hvað getur valdið þeirri hættu og hverjar séu líkur sé á að hún raungerist. Áhættumat skilgreinir hvaða afleiðingar alvarlegir atburðir geta haft í för með sér og greinir hvaða mótvægisaðgerðir séu best til þess fallnar að draga úr líkum og afleiðingum þeirra. 

Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu heldur landris áfram við Svartsengi, Skipastígshraun og nágrenni. Magn kviku er talið vera orðið það sama var þegar eldgos hófst 18 desember sl. Komi til eldgoss metur vísindafólk líklegast að kvikan leiti frá Svartsengi yfir í Sundhnjúksgígaröðina og að gos komi upp á svæðinu milli Stóra-Skógfells og Hagafells, eða á svipuðum slóðum og gaus 18. desember. Ekki er þó útilokað að kvika leiti sunnar og jafnvel alla leið til Grindavíkur.  

Ekki er búið að vinna áhættumat vegna sprunguopnunar eða eldgosa í Svartsengi og því ná þessar ákvarðanir ekki til þess svæðis.  

The National Commissioner of Police orders a Temporary Evacuation of Grindavík

Based on the current hazard map issued by the Icelandic Meteorological Office, the National Commissioner of Police’s Civil Protection Department has carried out a hazard assessment for each of the hazards specified in Zone 4, i.e., Grindavík. This map assesses a variety of factors to determine whether it can be deemed safe to reside or dwell in Grindavík, and to continue operating businesses and services in the area.  

Based on the Civil Protection Department’s hazard assessment issued on January 12, it is not considered justifiable to continue to dwell in Grindavík, in light of public safety considerations. The hazard is variable depending on different parts of Grindavík, but this requires a more thorough analysis. Multiple crevices along the roads and streets connect different parts of Grindavík and this increases the affected zone. The conditions that have arisen in Grindavík are unprecedented for a settlement in Iceland. It is important to prioritise the safety and well-being of the residents and organisations in Grindavík. 

Based on the Civil Protection Department’s hazard assessment, the National Commissioner of Police has decided to utilise an authorisation according to Article 24 of the Civil Defense Act 82/2008 to order the evacuation of residents from Grindavík and prohibit all forms of residence and operations in Grindavík. The Office of the Police Commissioner in Suðurnes was consulted during the preparation of the order in question. It can be assumed that the order will be in effect for the upcoming three weeks. The only exception to this order, and then only with the express authorisation of the Police Commissioner in Suðurnes in consultation with the National Commissioner of Police’s Civil Protection Department, is to operate activities in Grindavík in connection with law enforcement, rescue operations, investigations, risk assessments, or for short periods while salvaging valuables. This ban takes effect at 19:00 on Monday, January 15th, 2024.

The only exception, and then only with the express authorisation of the Police Commissioner in Suðurnes, is to operate activities in Grindavík in connection with rescue operations, investigations, risk assessments, or for short periods while salvaging and preserving valuables.

While this ban is in effect, the National Commissioner of Police’s Civil Protection Department, in cooperation with the police chief of Suðurnes, will lead a project that involves the continued assessment of the situation and the hazards caused by crevices and of such crevices opening suddenly in Grindavík. An interdisciplinary team of experts is leading the project, but the team will prioritise transit routes, followed by residential and industrial areas. The aim is to create a basis for a review of the hazard assessment and, consequently, a re-assessment of the situation and the lifting of restrictions on access as soon as possible, whether in specific parts of Grindavík or the entire area. 

People staying in Grindavík are asked to reach out to 1717 upon departure and report their new place of residence. If no accommodations are available, people are encouraged to come to the offices of the Icelandic Red Cross, in Efstaleiti 9, Reykjavík. The Civil Protection Department’s service centre will continue operations in the Customs House (Tollhúsið) from 10:00 to 17:00 every weekday. Residents of Grindavík can seek out psychosocial support services there, as well as information and social counselling about the resources available to them. They can also be contacted by phone at 855 2787 and by email fyrirspurnir@almannavarnir.is 

The Icelandic Meteorological Office has published a new hazard assessment map for the earthquakes on the Reykjanes Peninsula. As before, the map assesses existing hazards and new hazards that could arise at short notice within the designated zones. Only hazards within these zones are being assessed, but hazards may exist outside of those zones. The overall hazard assessment for the zones is unchanged from the previous map. However, there is a change in the hazard assessment on crevices within Zone 4, i.e. Grindavík. 

The hazards associated with the sudden opening of crevices that have been mapped within the town limits of Grindavík have been estimated at a higher level. However, this change does not affect the overall hazard assessment for Grindavík. It should be noted that the hazards associated with crevices are limited to the known and defined areas within the town limits. The map is valid until Tuesday, January 16, unless conditions change.

The essential difference between a risk assessment and a hazard assessment is that risk assessments define what kind of risk can occur, what can cause that risk, and estimate the chances of that risk materialising. Hazard assessments define the consequences of serious events and identify which countermeasures are best suited to reduce their likelihood and consequences.  

According to information from the Meteorological Office, geological uplift continues at Svartsengi, Skipastígshraun, and the surrounding area. The amount of magma is believed to have reached the same levels as measured when the eruption began on December 18, 2023. In the event of an eruption, scientists estimate that the magma will most likely migrate from Svartsengi to the Sundhnúkagígar series of craters and that an eruption will occur in the area between Stóra-Skógfell and Hagafell, or in a similar area as the eruption on December 18, 2023. However, the magma may conceivably migrate further south and even to Grindavík.   A hazard assessment has not been created in connection with the opening of crevices or volcanic eruptions in Svartsengi, and therefore these decisions do not apply to that zone.

Komendant Krajowej Policji zarządza w Grindavik tymczasową ewakuację
Komendant Krajowej Policji zarządza w Grindavík tymczasową ewakuację . Na podstawie mapy z szacunkami ryzyka sporządzonej przez Islandzkie Biuro Meteorologiczne, Departament Bezpieczeństwa Publicznego Policji przeprowadził analizę ryzyka dla każdego z zagrożeń określonych w obszarze 4 tj. w Grindaviku. Podane zostały analizie różne czynniki w celu ustalenia, czy bezpiecznie jest mieszkać lub przebywać w Grindavíku i prowadzić tam działania.

Ocena ryzyka przeprowadzona przez Departament Bezpieczeństwa Publicznego z 12 stycznia jest taka, że ​​pobyt w Grindavíku uznaje się za niedopuszczalny z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Ryzyko może być różne w zależności od miejsca, co należy dokładniej przeanalizować. Wzdłuż dróg i ulic znajduje się wiele pęknięć, przez które trzeba przejeżdżać poruszając się pomiędzy częściami miasta, zwiększając obszar ryzyka. Warunki, które powstały w Grindavíku, są bezprecedensowe na Islandii. Ważne jest, aby priorytetowo potraktować bezpieczeństwo i dobre samopoczucie mieszkańców oraz działania w Grindavíku.

W oparciu o wyniki oceny ryzyka przeprowadzonej przez Departament Bezpieczeństwa Publicznego, Biuro Generalnego Komendanta Policji zadecydowało o wykorzystaniu upoważnienia zgodnie z art. 24 ustawy o obronie cywilnej nr 82/2008 dotyczącego nakazu ewakuacji mieszkańców Grindaviku oraz zakazu wszelkiego pobytu i działalności w tym miejscu. Przy wydawaniu powyższych decyzji przeprowadzono konsultacje z komendantem policji w Suðurnesja. Można założyć, że decyzja ta będzie obowiązywała przez kolejne trzy tygodnie. Przebywanie w Grindavíku w celu egzekwowania prawa, akcji ratowniczych, dochodzeń, dokonywania analiz ryzyka czy na krótką chwilę w celu ratowania dobytku, przez krótki czas będzie możliwe wyłącznie za specjalnym zezwoleniem komendanta policji w Suðurnesj, po konsultacji z Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego komendanta policji Zakaz obowiązuje od 19:00 w poniedziałek 15 stycznia. 

Przebywanie w Grindavík w celu przeprowadzenia prac ratowniczych, dochodzeń, oceny ryzyka lub krótkotrwałego ratowania oraz ratowania dobytku będzie dozwolone wyłącznie za specjalnym zezwoleniem szefa policji w Suðurnes. 

W okresie obowiązywania zakazu Departament Bezpieczeństwa Publicznego Komisarza Policji Krajowej we współpracy z komendantem policji w Suðurnes będzie prowadził projekt mający na celu ocenę sytuacji i zagrożenia powodowanego przez pęknięcia i nagłe otwarcia pęknięć w Grindavík. Projektem będzie kierowała multidyscyplinarna grupa ekspertów, jednak priorytetem będą szlaki komunikacyjne, a w dalszej kolejności tereny mieszkalne i przemysłowe. Celem jest stworzenie podstaw do ponownej analizy ryzyka, a następnie jak najszybszego zapoznania się i zniesienia ograniczeń dostępu, czy to w konkretnych lokalizacjach, czy na całym obszarze.

Osoby przebywające w Grindavíku proszone są przy wyjeździe o zadzwonienie pod numer tel.1717 i zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania. Jeśli osoby nie mają dostępnego zakwaterowania, zachęcamy do udania się do biura Czerwonego Krzyża, na ul. Efstaleiti 9 w Reykjavíku. Centrum obsługi Departamentu Obrony Cywilnej będzie nadal działać w Tollhouse od godz 10-17 w każdy dzień powszedni. Oferowane będzie wsparcie psychospołeczne, a także informacje i doradztwo społeczne na temat zasobów dostępnych dla mieszkańców Grindaviku. Można się z nimi również skontaktować telefonicznie pod numerem 855 2787 oraz pod adresem e-mail fyrirspurnir@almannavarnir.is

Islandzkie Biuro Meteorologiczne opublikowało nową mapę szacunkowego ryzyka trzęsień ziemi na półwyspie Reykjanes. Tak jak poprzednio, mapa przedstawia analizę istniejących zagrożeń oraz nowych możliwych zagrożeń, mogących pojawić się w krótkim czasie na wyznaczonych obszarach. Zagrożenia są przeanalizowane odnośnie tylko tych obszarów, ale zagrożenia mogą być również poza nimi. Ogólna ocena ryzyka dla tych obszarów nie uległa zmianie w stosunku do ostatniej mapy. Następuje jednak zmiana w ocenie ryzyka w odniesieniu do pęknięć w strefie 4, tj. Grindaviku.

Szacuje się, że ryzyko związane z nagłym otwarciem pęknięć zaznaczonych na mapie w granicach miasta Grindavík jest wyższe. Zmiana ta nie ma jednak wpływu na ogólną ocenę ryzyka dla miasta Grindavík. Należy zaznaczyć, że ryzyko związane z pęknięciami ogranicza się do znanych i określonych obszarów w granicach miasta. Mapa jest ważna do wtorku 16 stycznia, bez zmian. 

Różnica między analizą ryzyka z jednej strony a oceną ryzyka z drugiej polega zasadniczo na tym, że ocena ryzyka określa, jakiego rodzaju niebezpieczeństwo może wystąpić, co może spowodować to niebezpieczeństwo i jakie są szanse, że faktycznie ono wystąpi. Ocena ryzyka określa konsekwencje, jakie mogą mieć poważne zdarzenia i określa, które środki zaradcze najlepiej nadają się do zmniejszenia ich prawdopodobieństwa i ich następstw. 

Według informacji Agencji Meteorologicznej w Svartsengi, Skipastígshraun i okolicach,  trwa wypiętrzenie się lądu. Uważa się, że ilość magmy jest taka sama jak w momencie rozpoczęcia się erupcji 18 grudnia. Naukowcy szacują, że w przypadku erupcji magma najprawdopodobniej przesunie się ze Svartsengi do Sundhnjúksgígaröðina
i że erupcja nastąpi w obszarze pomiędzy Stóra-Skógfell i Hagafell lub na obszarach podobnych do tego, który wybuchł 18 grudnia. Nie jest jednak wykluczone, że magma będzie przemieszczać się dalej na południe, a nawet aż do Grindavíku.

Nie przeprowadzono oceny ryzyka pod względem otwarcia się szczelin lub erupcję wulkanu w Svartsengi, w związku z czym decyzje te nie obejmują tego obszaru.