Seyðisfjörður: Hreinsunarstarf gengur vel sem og gerð varnargarða

//English below//
////Polski poniżej////

Stöðufundur var í gær með lögreglu, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, Veðurstofu og fulltrúum Múlaþings í gær. Farið var yfir stöðu hreinsunarstarfs og verðmætabjörgunar, gerð varnargarða og dýpkun og mótun árfarvega, stöðu rýmingar, vöktunar Veðurstofu og fleira.

Hreinsunarstarf er í ágætum farvegi. Svæðið við skriðuna telst vinnusvæði og enn lokað óviðkomandi. Vonir standa til að því verði að mestu lokið um miðjan mars.

Vinna við varnargarða hefur gengið vel. Garðar eru komnir saman að mestu við Búðará og meðfram farveginum úr Nautaklauf. Unnið er að því að þétta þá, hækka og styrkja. Þá hefur vinna verið í gangi ofan við Botnahlíð við veituskurð og varnargarð.

Veðurstofa hefur skilað inn bráðabirgðahættumati til Múlaþings og almannavarna fyrir svæðið utan við skriðu. Það er nú til frekari skoðunar og gætu bráðabirgðaniðurstöður um það svæði legið fyrir í næstu viku. Veðurstofa hefur fjölgað speglum til mælingar á hreyfingu jarðlaga í hlíðinni ofan við byggðina og freistar þess að styrkja það net enn frekar. Nokkrir speglar hafa meðal annars verið settir á stultur til þess að halda þeim upp úr snjó, rafmagn hefur verið lagt upp í Neðri-Botna til þess að knýja þar GPS-tæki og önnur mælitæki og unnið að sjálfvirkri skýrslugjöf um niðurstöður mælinga á hreyfingu jarðlaga til valinna aðila þrisvar á sólarhring. Sú upplýsingagjöf er til reynslu og undanfari þess að koma upplýsingum á vef Veðurstofu.

Unnið er að gerð landlíkans fyrir svæðið við Múlann og frummatsskýrslu um varnarkosti. Þar er unnið að lokafrágangi á bráðabirgðavarnargörðum og hreinsunarstarf enn í gangi. Með vísan til þess verður möguleg aflétting rýmingar tekin að nýju til mats í næstu viku.

Unnið er því að fullvinna rýmingarkort sem þá verður kynnt til íbúa. Útlit þess er í vinnslu og markmiðið að auðvelda aflestur þess fyrir íbúa. Vonast er til að það verði tilbúið í drögum í næstu viku.

Þjónustumiðstöð almannavarnadeildar og félagsþjónusta Múlaþings hafa séð um upplýsingamiðlun og aðra þjónustu í Herðubreið meðal annars. Fulltrúi Veðurstofu hefur verið í Herðubreið í þessari viku og þeirri síðustu til upplýsingamiðlunar og svara spurningum. Áframhald verður á sambærilegri þjónustu þannig að upplýsingamiðlun verði sem best og markvissust. Eru íbúar hvattir til að leita í Herðubreið ef einhverjar spurningar vakna eða þörf er á þjónustu.

Stöðufundir verða tvisvar í viku næstu tvær vikur í það minnsta, á mánudögum og fimmtudögum og oftar ef þurfa þykir. Stefnt er að því að upplýsa um niðurstöður þeirra funda með svipuðum hætti og hér er gert.


//Polski//

Wczoraj odbyło  się spotkanie konsultacyjne z policją, krajowym komisarzem Departamentu Ochrony Ludności, Biurem Meteorologicznym i przedstawicielami gminy Múlaþing. Dokonano przeglądu stanu prac porządkowych i ratownictwa, budowy umocnień oraz pogłębiania i kształtowania koryt rzecznych, stanu ewakuacji, monitoringu Urzędu Meteorologicznego i innych.

Prace porządkowe sekcusywnie postępują. Teren przy osuwisku uważany jest za obszar roboczy i nadal jest zamknięty dla osób nieupoważnionych. Mamy nadzieję, że prace na tym terenie w dużej mierze zakończone zostaną w połowie marca.

Prace przy konstrukcjach ochronnych zakończyły się sukcesem. Koryta rzeki zostały poprawione głównie Búðará aż do drogi przy Nautaklauf. Podejmowane są wysiłki, aby zbocze pogrubić, podnieść i wzmocnić. Nad Botnahlíð trwają również prace nad wodociągiem i konstrukcją ochronną.

Biuro Meteorologiczne przedłożyło gminie Múlaþing i Departamentowi Ochrony Ludności wstępną ocenę zagrożenia dla obszaru poza terenem osuwiska. Obecnie trwają dalsze analizy, a wstępne wyniki dla tego obszaru będą dostępne w przyszłym tygodniu.

Biuro Meteorologiczne zwiększyło liczbę luster do pomiaru ruchu warstw gleby na zboczu nad zabudowaniami i stara się aby monitoing na tym obszarze był ściślejszy. Na słupach zainstalowano kilka luster, aby wystawały poza warstwę śniegu. Do Neðri-Botna pociągnięto linię elektryczną do zasilania urządzeń GPS i innych urządzeń pomiarowych, a także podjęto prace nad automatycznym raportowaniem wyników pomiarów przemieszczania się warstw do wybranych instytucji – trzy razy dziennie. Te informacje są potrzebne do zbierania danych  na podstawie, których publikowane będą informacje na stronie Urzędu Meteorologicznego.

Trwają prace nad stworzeniem schematu terenu dla obszaru wokół Múlinn oraz wstępnej oceny opcji ochronnych. Trwają prace nad ostatecznym zakończeniem prac nad tymczasowymi zabezpieczeniami. Prace porządkowe nadal trwają. W związku z tym ewentualne odwołanie ewakuacji zostanie ponownie rozważone w przyszłym tygodniu.

Trwają prace nad skompletowaniem mapy ewakuacyjnej, która zostanie następnie zaprezentowana mieszkańcom. Jej plan jest w trakcie tworzenia. Celem jest ułatwienie mieszkańcom łatwiejszego czytania z mapy. Mamy nadzieję, że mapa ta będzie gotowa w przeciągu przyszłego tygodnia.

Centrum usług Departamentu Ochrony Ludności i służby socjalne Múlaþing zajęły się między innymi rozpowszechnianiem informacji i innymi usługami w Herðubreið. Przedstawiciel Biura Meteorologicznego był w tym tygodniu w Herðubreið i jako ostatni udzielał informacji i odpowiadał na pytania. Kontynuowane będą porównywalne usługi, tak aby rozpowszechnianie informacji było jak najlepsze i konkretne. Mieszkańców zachęca się do odwiedzania  Herðubreið, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub w razie potrzeby pomocy.

Spotkania konsultacyjne będą odbywały się dwa razy w tygodniu przez co najmniej dwa kolejne tygodnie, w poniedziałki i czwartki, a w razie potrzeby częściej. Będziemy informować o wynikach tych spotkań w podobny sposób do tego tutaj.


//English//

A status meeting was held yesterday with police, the civil defence committee, the meteorological office and representatives from Múlaþing. The meeting was on cleaning work, salvaging of valuables, constuction of protective walls and deepening and formation of river beds, status of evacuation, the metorological office‘s monioring amongst other things. 

Cleaning work is going well. The area under the landslide is considered a workarea and is still closed for unauthorized traffic. We are hopeful that cleaning of the area will be completed around the middle of March. 

Construction of protective walls is going well. Walls have been almost completed by Búðará and along the channel from Nautaklauf. They are being compressed, made higher and stronger. Construction is also underway above Botnahlíð on canalizing and protective walls. 

The meteorological office has turned in their temporary risk assessment to Múlaþing and the civil defence for the area around the landslide. It is now being assessed and temporary concluasions for the area might be reached in the next week. 

The meteorological office has put up more mirrors to measure movement of stratum in the slope above town and is hopeful of improving them further. A few mirrors have been put up on stilts to keep them above snow level, electricity has been connected to Neðri-Botnar to power a GPS device, other measuring devices and automatic debriefing on stratum movement to selected individuals three times per 24 hour period. This debriefing is for experience and precursor of publishing information on the meteorological office‘s website. 

A geographic model for the area by the Múli and a preliminary report on defence options. Final preparations for protective walls and cleaning are still underway. There for evacuations protocols might be reevaluated next week. 

The civil defence service center and the social services of Múlaþing have been responsible for giving information and other services in Herðubreið. A representitive from the meteorological office has been in Herðubreið this and last week to give information and answer questions. These services will continue so information will be easily accessible. Residents are encouraged to go to Herðubreið if any questions arise or they need any service provided. 

Status meetings will be held twice per week for the next two weeks minimum, on Mondays and Thursdays and more often is neccesary. We strive to keep residents and others updated on the conclusions of each of these meetings in a similar way as here.