Útreikningar liggja fyrir og rýmingu aflétt að hluta

//English below//
//Polski poniżej//


Útreikningar á virkni leiðigarða og safnþróar undir óstöðugum hrygg milli stóru skriðunnar frá desember 2020 og Búðarár liggja nú fyrir. Samkvæmt þeim eru allar líkur á að varnargarðar og safnþró leiði skriðuna til sjávar en þar sem ennþá mælist hreyfing á hryggnum er ákveðið að halda enn rýmingu á þeim húsum er standa næst varnargarðinum.

Lögreglustjórinn á Austurlandi afléttir því rýmingu á þeim húsum sem fjær standa varnargörðum.

Þau fimm hús sem áfram verða rýmd eru:

Fossgata 5 og 7 og Hafnargata 10, 16b og 18c.

Hættustig almannavarna verður áfram í gildi.

Engar hreyfingar hafa mælst í hlíðum ofan Seyðisfjarðar utan þeirra er mælst hafa í hryggnum.

Öll óviðkomandi umferð um skriðusvæðið er óheimil. Umferð um göngustíga meðfram Búðará og annarsstaðar þar sem varnargarðar beina skriðustraumum verði áfram með aðgæslu.

Búið er að hafa samband við íbúa í þeim húsum sem rýmd voru á mánudag og þeim kynnt niðurstaðan. Herðubreið verður auk þess opin milli klukkan 18 og 19 í kvöld. Þar verður Teams fundur þar sem fulltrúar Veðurstofu, Múlaþings og Almannavarna munu sitja fyrir svörum. Öll velkomin.

Herðubreið verður einnig opin á morgun líkt og verið hefur milli klukkan 14 og 16. Þangað geta íbúar í húsum sem enn sæta rýmingu komið og hugað að húsum sínum undir eftirliti og í skamma stund. Ákvörðun um slíka heimild verður endurmetin eftir morgundaginn og niðurstaðan þá kynnt.

Minnt er á Hjálparsíma Rauða krossins 1717.

Calculations are available, and evacuation is partially lifted

Calculations of the activity of deflecting dams and drainage sumps under the unstable ridge between the large landslide from December 2020 and Búðará are now available. According to them, it is likely that the levees and drainage sumps will lead the landslide to the sea. However, since there is still movement on the ridge, it has been decided to keep the houses closest to the levee evacuated.

Therefore, the Police Commissioner in East Iceland is lifting the evacuation of the houses that are farther away from the levees.

The five houses that will remain evacuated are:

Fossgata 5 and 7, and Hafnargata 10, 16b and 18c.

The Civil Protection Crisis Level remains in effect.

No movements have been detected in the slopes above Seyðisfjörður apart from those detected in the ridge.

All unauthorized traffic in the mudflow area is prohibited. Traffic on footpaths along the Búðará river and elsewhere where levees direct the landslide flow will continue to be with caution.

Residents of the houses that were evacuated on Monday have been contacted and informed of the result. Herðubreið will also be open between 18:00 and 19:00 tonight. There will be a Teams meeting there where representatives of the Meteorological Office, Múlaþing and the Department of Civil Protection and Emergency Management will take questions. Everyone is welcome.

Herðubreið will also be open tomorrow, as usual, between 14:00 and 16:00. Residents of houses that remain evacuated can come there and look after their houses under supervision and for a short time. The decision about such authorization will be re-evaluated after tomorrow, and the result will be announced then.

Remember The Red Cross helpline at 1717.

Dostępne są obliczenia – ewakuacja częściowo zniesiona.

Dostępne są już obliczenia dot. wytrzymałości zapór i konstrukcji pod niestabilnymi grzbietami między dużym osuwiskiem z grudnia 2020 r. a rzeką Búðará. Według nich prawdopodobne jest, że fortyfikacje i konstrukcje doprowadzą osuwisko do morza, ale ponieważ na stoku nadal odnotowuje się ruch, postanowiono nadal ewakuować domy znajdujące się najbliżej.

Szef policji we wschodniej Islandii wstrzymuje zatem ewakuację domów naprzeciwko fortyfikacji.

Pięć domów, które nadal muszą pozostać opuszczone, to:

Fossgata 5 i 7 oraz Hafnargata 10, 16b i 18c.

Stan alarmowy Departamentu Ochrony Ludności nadal będzie obowiązywał.

Na zboczach powyżej Seyðisfjörður nie wykryto żadnych ruchów innych niż te wykryte na stoku.

Wszelki nieautoryzowany ruch na terenie osuwiska jest zabroniony. Ruch na ścieżkach wzdłuż rzeki Búðará oraz w innych miejscach, gdzie fortyfikacje mają bezpośredni wpływ na osuwisko, będzie nadal monitorowany.

Skontaktowano się z mieszkańcami domów, które ewakuowano w poniedziałek i poinformowano o wyniku. Herðubreið będzie również otwarte między 18 a 19 wieczorem. Odbędzie się spotkanie Zespołów, na którym  będą udzielać odpowiedzi przedstawiciele Biura Meteorologicznego, Múlaþing i Almannavarna. Wszyscy mile widziani.

Herðubreið również będzie otwarte jutro, między 14 a 16. Mieszkańcy domów, które są jeszcze ewakuowane, mogą przyjść i opiekować się swoimi domami pod nadzorem i przez krótki czas. Decyzja w sprawie takiego zezwolenia zostanie ponownie poddana ocenie pojutrze, a wynik zostanie ogłoszony. Czynna jest infolinia Czerwonego Krzyża 1717.